نویسنده = وحید قاسمی
تعداد مقالات: 12
1. پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-60

10.22108/jas.2017.21439

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی


2. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

10.22108/jas.2016.20478

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر


3. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-38

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد


5. بررسی تأثیر هویت جنسیتی در رضایت شغلی کارفرمایان

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 59-70

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ وحید قاسمی


8. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 99-114

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی


9. بررسی جامعه شناختی شخصیت قدرت طلب (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-40

وحید قاسمی؛ بدری برندگی


11. سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-122

محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه


12. شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-68

وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری