نویسنده = علی هاشمیان فر
تعداد مقالات: 8
2. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-54

10.22108/jas.2016.20504

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی


3. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

10.22108/jas.2016.20478

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر


4. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 39-56

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه


5. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 71-96

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی


8. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 25-44

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی