نویسنده = علی یوسفی
تعداد مقالات: 3
2. تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ تاریخی جنبش مشروطه (1285ش/1906م) و جنبش ملّی (1331ش/1952م)

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-140

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمد‌مسعود سعیدی


3. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 179-192

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی