نویسنده = حمید دهقانی
تعداد مقالات: 4
2. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 39-56

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه


3. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-88

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی


4. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی