موضوعات = خانواده و جنسیت
تعداد مقالات: 58
1. کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایه رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/jas.2020.117540.1712

یعقوب فروتن


2. بررسی عوامل موثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22108/jas.2020.113678.1530

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سیده مهدیه اعلم کمالی


4. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

10.22108/jas.2018.108019.1238

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری


7. واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-38

10.22108/jas.2018.104028.1100

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


8. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-122

10.22108/jas.2018.104379.1117

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


14. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-168

10.22108/jas.2017.75232.0

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز


17. بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان 49-15 سالۀ شهر شیراز)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-78

10.22108/jas.2017.21438

فاطمه هاشمی نیا؛ ماهرخ رجبی؛ علی یار احمدی


20. عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.21252

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی


22. عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132

10.22108/jas.2017.21165

اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی