موضوعات = فرهنگ
تعداد مقالات: 102
3. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-116

10.22108/jas.2018.105689.1161

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده


6. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/jas.2018.103957.1107

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی


7. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-166

10.22108/jas.2018.107632.1220

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف


8. مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-40

10.22108/jas.2018.98652.0

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان


9. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-156

10.22108/jas.2018.106045.1177

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده


14. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-154

10.22108/jas.2017.75230.0

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی


15. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-146

10.22108/jas.2017.21443

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی


16. تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-216

10.22108/jas.2017.22635

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری


24. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-54

10.22108/jas.2016.20504

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی


25. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 168-196

10.22108/jas.2016.21247

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند