موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 220
1. تحلیل تطبیقی زیست پذیری فرهنگی کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: تهران، اصفهان و مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22108/jas.2019.114391.1586

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری


2. "تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن" (مطالعه موردی: جوانان 18- 16 شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/jas.2019.113628.1529

مسعود نادریان؛ فاطمه پژوهان


13. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-58

10.22108/jas.2018.101197.1026

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی


18. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.74996.0

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا


19. مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-86

10.22108/jas.2017.102093.1065

عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک