موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
27. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.74996.0

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا


41. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-40

10.22108/jas.2017.21441

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی


42. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 163-178

10.22108/jas.2018.74645.0

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری


46. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22108/jas.2017.21433

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی


48. سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32

10.22108/jas.2017.21248

امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان


49. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

10.22108/jas.2017.21250

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه