موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
151. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی


152. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-74

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی


153. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 167-184

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان


154. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 207-229

اسلام حیدری؛ مهربان پارسامهر؛ مهربان پارسامهر


157. بررسی میزان مشارکت ‌اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-80

محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمدرضا خلیفه


158. مطالعه رابطه‌ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت‌ اجتماعی در میان جوانان 15- 29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-104

مجید موحد؛ مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ اله رحم حیدری


159. بررسی رابطه‌ی رفاه ‌اجتماعی و سرمایه‌ی ‌اجتماعی در شهر سنندج

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-50

جعفر هزار جریبی؛ احسان مردوخ روحانی


161. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-170

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی


162. میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان شهر بروجن و عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 171-193

اعظم علیخانی فرادنبه؛ حسینعلی قجری


163. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-20

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی


165. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 179-192

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی


167. توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 109-138

مجید تیربند؛ مهری اذانی


168. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-108

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند


169. بررسی میزان مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی در تعاونی‌های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-152

محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی؛ بی بی فاطمه کیش بافان


171. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو


172. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 153-177

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی


173. بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 19-34

رحیم بدری گرگری؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه نصیری؛ مریم حسینی اصل؛ فیروزه علیزاده اقدم


174. فضاهای بی­ دفاع شهری و خشونت (مطالعه‌ی موردی فضاهای بی­ دفاع شهر تهران)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 51-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سهراب قهرمانی؛ سجاد یاهک


175. تحلیل رابطه‌ی بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50

احمد یارمحمدیان؛ حیدر شرفی راد