موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
201. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-34

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری


203. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 101-118

محمد باقر کجباف؛ ایلناز سجادیان؛ ابوالقاسم نوری


204. سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 169-190

یعقوب احمدی؛ عطاء اسمعیلی


206. بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-42

محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده


207. تاثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 143-158

حبیب احمدی؛ لیلا نیکپور قنواتی


208. شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-68

وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری


209. نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-18

سید اسکندر صیدائی؛ امین دهقانی


211. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 39-56

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی


212. فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 135-151

سعید معیدفر؛ ستار پروین


215. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-78

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری


217. بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 37-50

علیرضا محسنی تبریزی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ ستار پروین


218. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 135-157

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی


219. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 97-110

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده


220. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-23

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی


221. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 155-174

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی


222. اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 189-215

محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی


224. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی


225. تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 133-154

فاطمه رحیمی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ صمد کلانتری؛ مختار ملک پور