موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
226. بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-170

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی


227. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-70

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب