موضوعات = آموزش عالی
تعداد مقالات: 13
1. آموزش عالی و توسعه اقتصادی: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

10.22108/jas.2020.118685.1766

رضا همتی؛ وحید قاسمی؛ ابراهیم منصوری نژاد


2. تحلیل نقش میانجیگری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌های اجتماعی در بازار کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

10.22108/jas.2020.120755.1849

زهره رفیعی بلداجی؛ وحید قاسمی؛ مقصود فراستخواه؛ سیدعلی هاشمیان فر


9. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 117-138

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته


10. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-60

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی


11. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-72

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان


12. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 19-34

مسعود تقوایی؛ محمود اکبری


13. الزام‌ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌درسی پاسخگو در آموزش‌عالی مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-76

محمد رضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف؛ محمود مهرمحمدی