تعداد مقالات: 488
2. تابستان 1398

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.22108/jas.2019.24137


3. پاییز 1398

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.22108/jas.2019.24138


5. نقش مشارکتهای مردمی در توسعه روستایی: با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-18

سید اسکندر صیدائی؛ امین دهقانی


6. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس


8. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-23

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی


12. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-20

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی


13. پژوهشی دربارۀ بی تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-22

علیرضا محسنی تبریزی؛ مجتبی صداقتی فرد


14. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو


15. بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم ‌اجتماعی

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدتقی ایمان


16. بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 1-20

سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی


17. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی


19. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی


21. جنسیت و دینداری

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-14

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی


22. بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا


24. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-20

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان


25. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری