به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناور ی اطلاعاتاست. براین اساس ، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاصفهان انجام گرفته است . روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیأتعلمی دانشگاه اصفهان در سال 1387 که تعداد آنها برابر با 3981 نفر بوده ، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ایمتناسب با حجم و مقیاس پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت بوده است ، روایی پرسشنامه توسط تعدادی از استادان و دانشجویانتحصیلات تکمیلی تأیید شده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفههای شاخص آموزش ی 79 % و برای مؤلفه هایشاخص پژوهش ی 81 % محاسبه شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین استفاده پاسخگویان از فناوری اطلاعاتبرحسب میزان تحصیلات متفاوت است و بیشترین میزان استفاده از فناوری متعلق به اعضاء هیأت علمی بوده است . آزمون توکینشان می دهد که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در بین د انشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معنی دار نیست؛ ایندرحالی است که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در اعضای هیأت علمی با میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری معنیدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

level of Using Information and Comminication Teachnology in Educational and Research Fields (Case Study: Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • M. Taghvaei 1
  • M. Akbari 2
1 Associate Professor, Department of Geography, University of Isfahan
2 PhD. Student University of Isfahan
چکیده [English]

The researches on developmental programs of different countries in the world have shown the important role of information and comminication teachnology. The current study examines the level of using and utilizing information and comminication teachnology in research and educational arena of Isfahan University. It is of a survey nature and the statistical community includes graduate students, post graduate students and the faculty members of Isfahan University in 2008 (1387) that are 3981 persons. Sampling method is done corresponding to the volume of the community and the scal is likert five degree, validity of the research is approved by a number of faculty members and graduate student s and by using Cronbakh alpha, the reliability of questionnaire is calculated 79% for items of  educational index and 81% for items of research index. The results show that the average level of using information and comminication teachnology by respondents varies due to their educational level, and the highest level belongs to the faculty members. The Tuky test shows that the difference of the average of using information and comminication teachnology between postgraduate and graduate students is not meaningful; while the difference of the same between graduate and postgraduate students and faculty members is meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Comminication Teachnology
  • Education and Research
  • Isfahan University
- تقوایی، مسعود و اکبری، محمود، (1388)، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیریت گردشگری شهری، انتشارات پیام علوی، اصفهان.

- جوان، جعفر و عبداللهی، عبدالله، (1386)، ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی(تأملی درون متنی در بازتابندگی­های فضایی)، مجلة جغرافیا و توسعه، شماره نهم، صص24-1.

- جلالی، علی اکبر: شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوم، تهران، 1383.

- سید نقوی، میرعلی، (1386)، بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاههای دارای آموزش الکترونیکی در ایران، فصلنامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 43، 176-157.

- شهباز، سوزان، (1384)، بررسی میزان بهره­گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مدارس متوسطه شهر اصفهان و راههای گسترش آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی آموزشی انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.

- صنایعی، علی، (1383)، فناوری اطلاعات برای مدیران، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی.

- فصیحی، حبیب­اله، (1381)، جهانی شدن و شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه (مورد: ایران)، رسالة دکتری برنامه­ریزی شهری، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان.

- رحمان پور، محمد(1387)، بررسی چالش­های فراروی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران: با تاکید بر چالش­های فرهنگی- اجتماعی و نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان به راهنمایی دکتر محمدجواد لیاقتدار، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

- کریمی، مهدی(1386)، بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری دانشگاه اصفهان و صنعتی، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان به راهنمایی دکتر مصطفی شریف خلیفه سلطانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

- منتظر، غلامعلی، نصیری صالح، فرزین و فتحیان، محمد، (1386)، طراحی مدل توسعة سواد اطلاعاتی در ایران، فصلنامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 44، صص131-109.

- منتظر، غلامعلی،(1386)، مطالعات راهبردی توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی در ایران، فصلنامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 43، صص26-1.

-منتظر، غلامعلی(1381)، آموزش مهارت­های فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر یادگیری مؤثر و فراگیر، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 42، صص 188-175.

- منتظر، غلامعلی،(1382)، احتمال بروز شکاف دیجیتالی در دانشگاههای ایران، ماهنامة وب، شمار 14.

- میربها، امید، (1384)، چالش­ها و چشم­اندازهای برنامه­ریزی و مدیریت توسعه فناوری اطلاعات در نظام رسمی آموزش و پرورش، مجموعه مقاله­های همایش چالش­ها و چشم­اندازهای توسعه ایران(جلد دوم)، تهران، مرکز چاپ و انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، صص 103-118.

- هژبرکیانی، کامبیز(1383)، تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیّرهای کلان اقتصادی، معاونت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی وزارت بازرگانی، تهران.     

- Ahmed Sheikh, S.(2004): Planning in information age, CM Isocarp Pakestan.

-Budd, L. and Whimster, S.(1992), Global Finance and urban Living: A Study of metropolitan Change, Routledge, London.

-Charlene L. AL-Qallaf & Howaya M. AL-Azmi, (2002), Information Technology in Public Libraries in Kuwait: A First Study, Intl. Inform. & Libr. Rev, 34, 289-308.

-Densham, P. (1996),Visual Interactive Locational Analysis, in P. Longley and M. Batty(Eds), Spatial Analysis: Modeling in GIS Environment, Geoinformation International, Cambridge, UK, Forthcoming.  

-Hernes, G.( 2000) Integration technology in to classroom instruction, Higher Education, Vol 6, No4.

-Klosterman, R.E. (1990), Microcomputer In Urban and Regioal Planning: Directions for Future. Computers, Environment and Urban Systems.

-Michelis, G. Woo, C. D. Schmidt, J. W. Dubios, Y. E.(2000), A three faceted view of information system, communications of the ACM, vol 12.                                                                            

- OECD: (2002), Measuring the Information Economy, Paris.

-Patru, M.: information and communication technology in education, Unesco, 2002.

-pelgarum, W.J & Law‚ D.J. (2003) ICT in higher education around the world, Paris: UNESCO: International Institute for educational planning.

-Perroux, F. L.( 1968) Economic du Vingtieme Siecle, Paris.

-Secretariat, L. (2005) Information, Communication and Space Technology for Meeting Development Challenges, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Special Body on Least Developed and Landlocked Developing Countries, Seventh session,10-11,  Bangkok.

-Scaramuzzi, e. ( 2002) e-government lesson and Approaches. At (www. Newcentury. Com/info/lesson).

-Shinobu Yume Yamaguchi, Jun-ichi Takada, Nobuo Ooka, Yushi Kawaguchi, (2006), Application of Information and Communication Technology to Promote Sustainable Development A Case Study: Town of Luang Prabang, Lao PDR, 42nd Isocarp Congress.

-Tongia, R. Subrahmanian, E. and Arunachalam, V. S.: ICT for sustainable Development(2004), Defining a Global Research Agenda, Indian Institute of Science, Bangalore.

-Viitanen, A. K.  (2003), the role of ICT in poverty Reduction, Secretary General Advisory Board for Relations with Developing Countries Finnish Ministry for Foreign Affairs.

- www.knowclub.net/paper/?p=189

-Yusuf, M. O.: Information and communication technology and education: Analyzing the Nigerian national policy for information technology, International Education Journal, 6(3) ,2005.

-Yusuf, M.O. and Onasanya, S.A. (2004), Information and communication technology and technology in tertiary institution. In E.A. Ogunsakin (Ed), Teaching in Tertiary Institutions (pp. 67-76), Ilorin, Faculty of Education.

-Zatmary, R.H.( 2003) Impact of Ict in lifelong learning education,Vol 22, No5.