بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

2 استادیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد

چکیده

این تحقیق، مطالعه ای میدانی درمورد عوامل موثر بر ریسک پذیری دانشجویان است که با روش پیمایشی از طریقپرسشنامه، در سال 1386 به انجام رسیده است . حجم نمونه انتخابی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های ایلام، و هدف کلی ازتحقیق پی بردن به عوامل فردی واجتماعی موثر بر میزان ریسک پذیری دانشجویان که بخش مهمی از جوانان این مرز وبوم راتشکیل می دهند ، بوده است . چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه های شناخته شده از جمله نظریه گرایش فیش ب این وآیزن،نظریه نظام اجتماعی گتزلز ونظریه خودتعیینی دسی و ریان است . در این تحقیق با توجه به موضوع ومسأله اصلی ونیزدرچارچوبنظری آن ، چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری بکار رفته در این پژوهش ، ازفرضیه های موردمطالعه نتایجی بدست آمد که حکایت از اهمیت وجود رابطه بین رفتار والدین از یک سو و رفتار همسالان ازسوی دیگر، با ریسک پذیری دانشجویان دارد. طبق محاسبات انجام شده میزان ریسک پذیری دانشجویان، متوسط رو به بالا بودهاست. ازنقطه نظر جنسیت، این مقاله نشان می دهد که ریسک پذیری دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر است . همچنین،نتایج بدست آمده حکایت از آن داردکه طبقه اجتماعی در ریسک پذیری دانشجویان تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Factors Affecting to the Students' Risk-Taking

نویسندگان [English]

  • Nahidolmolok Mahmoudi 1
  • Hamid Fhmanpour 2
  • Tahereh Bassami 3
1 Scientific Member of Ministry of Science, Research and Technology in IRAN
2 Assistant Professor in Allameh Taba Tabai’ University
3 M.A. Sociology from Islamic Azad University
چکیده [English]

This study tried to survey the factors on student risk-taking amongst Ilam Universities Students in 2007. Thus, a standard questionnaire was filled out by 400 students of Ilam universities as our sample. The object of the study was to find out the affecting factors on risk bearing of the students or the youths. In this study, several theories were applied such as Fishbein and Aizen Attitude Theory, Getzels Social System Theory and Deci and Ryan Self-Determination Theory as the theoretical framework. In this paper, the research method is the Survey Method because the data collection has been based upon questionnaire. For data analysis, SPSS was used and in sum, 386 questionnaires were obtained and analyzed.
Descriptive Method was used to explain the situation of the students among the sample, and also for testing of four hypotheses, we applied inferential and mathematical statistics. It was concluded that the relationship between parents and the students, and also Peers relationship have effect on risk-bearing of the students. The results also showed that the gender has effect on student's risk-taking. Thus, male students are more susceptible than female students. The results also indicated that the rate of risk-taking of the students is above the mean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk-Bearing
  • Parents relations with the youth
  • Youth relations to each other
  • Social Caste
  • Sex
  • and Youths
استفانی،گرت(1385)جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، نشر دیگر، تهران.

استونر و فری من(1375) مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، جلد دوم، تهران.

اسکیدمور، ویلیام (1372) تفکر نظری در جامعه شناسی، ترجمه رجب زاده و همکاران، نشر سفیر، تهران.

اسماعیلی، رضا، 1380، فرهنگ وفاصله نسلی درشهر اصفهان، فرهنگ اصفهان، بهار، شماره 19

تایپا،کلود (1379) درآمدی بر روانشاختی اجتماعی، ترجمه مرتضی کتبی ،نشر نی، تهران.

دلاور ، علی(1374)مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، چاپ اول، انتشارات رشد، تهران.

ربانی، رسول (1380) جامعه شناسی جوانان، نشر آوای نور، تهران.

رفیع پور، فرامرز(1372) سنجش گرایش روستائیان به جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات وبررسی مسایل روستایی، چاپ اول، تهران.

رفیع پور، فرامرز (1374)  کند و کاوها و پنداشته ها، مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار، تهران.

ریزمن ،لئوناردو ماریانواف (1383) جامعه شناسی قشرها ونابرابریهای اجتماعی، ترجمه محمد قلی پور،  نشر آوای کلک، مشهد.

ساروخانی، باقر(1380) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد2، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

سرمد،زهره، عباس بازرگان، والهه حجازی(1379) روش های تحقیق در علوم رفتاری ، نشر آگاه، تهران.

سووه، توماس (1354) فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی، ترجمه آزاده، نشر مازیار، تهران.

شفرز،برنهارد (1383) مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه کرامت اله راسخ، نشر نی، تهران.

علی نظری، نبی اله (1378)، بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد وعوانل مؤثربر آن، پایان نامه کارشناسی ارشدعلوم اجتماعی، پژوهشگری، دانشگاه فردوسی مشهد.

فرای، هولد، مشیائلافون (1379) جوانان در جهان متغیر، ترجمه شورای عالی جوانان، اسپید، تهران.

 

 
کریمی،یوسف (1373) روان شناسی اجتماعی در آموزش و پرورش، چاپ اول، نشر ویرایش، تهران.

لیزکوک (1384) سبک های رهبری مدیران زن و مرد، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، نشر مدیران، تهران.

میلر، دلبرت (1380) راهنمایی سنجش وتحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ اول، نشر نی، تهران.

نیکزاد ،محمود (1384) روانشناسی، نشر کیهان، تهران.

وبر، ماکس (1368) مفاهیم اساسی جامعه شناسی، ترجمه احمد صدارتی،  نشر مرکز، چاپ دوم، تهران.

اباذری، یوسف وحسن چاوشیان، از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، پاییز وزمستان 1381، شماره 20،3-27.

شهابی، محمود، جهانی شدن جوانی، خرده فرهنگ های جوانان در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات جوانان،1382، شماره 5.

ماهر، فرهاد؛ رفتارهای پرخطر در اوقات فراغت جوانان، روندها و الگوها؛ فصلنامه مطالعات جوانان،  بهار 1383، شماره6، صفحات 144-118.

Arnett, J. J, (1998), Risk behavior and family role transitions during the twenties, Journal of Youth and Adolescence, 27, 301-320.

Bandura (1977), Social Learning Theory : Prentice – Hall.

Berndt, T. J. (2002), Friendship Quality and Social Development, Current directions in psychological science, 11 (2), 7-11.

-Beyth, Marom, R., Austin, L., Fischhoff, B., Palmgren, C, & Jacobs- Quadrel, M.(1993), Perceived Consequences of Risky Behaviors: Adults and Adolescents. Developmental psychology, 29(3), 549-563.

Bradley, G., & Wildman, K., (2002) Psychosocial predictors of emerging adults' risk and reckless behaviors, Journal of Youth and Adolescence, 31,253-265.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P.A., (1998b), The Ecology of Development Process, in R.M. Lerner (Ed), Theoretical Models of Human Development, Handbook of Child Psychology, Volume 1, (5th ed.), pp. 993-1028, New York

Damondaran, A., (2000), Models of Risk and Return; www.stern.nyu.edu/-adamoder/pdfil0s/ovhds/projsumm.pdf.

Doherty, E. A, Appel, M. A, & Murphy, C. E. (2004, March). Risk-Taking Behavior in College Students as a Function of Personality, Social, and Cognitive Variables, Poster presented at the meeting of the American Psychosomatic Society, Orlando, Fl.

Douglas K. A, Collins, J. L., Warren, C., Kann, L., Gold, R., Clayton, S., Ross, J. G., & Kolbe, L. J. (1997), Results from the 1995 National College Health Risk Behavior Survey, Journal of American College Health, 46, 55-66.

Donovan, J. E. & Jessor, R. (1985), Structure of problem behavior in adolescence and young adulthood. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 890-904.

Donovan, E., & Adel son, J. (1966), The adolescent experience,. New York: Wiley.

Furby, .L., & Beyth-Marom, R (1992). Risk taking in adolescence: A decision-making perspective. Developmental Review, 12, 1-44.

Goldberg, J.H Halpern Fisher, B. L & Millstein, S.G. (2002). Beyond invulner ability: The importance of benefits in adolescents decision to drink alcohol. Health psychology,21,477-484.

Irwin, C. E., & Millstein, S. G. (1986). Biopsychosocial correlates of risk-taking behaviors during adolescence: Can the physician intervene? Journal of Adolescent Health Care, 7 (suppl), 82-96.

Irwin, C. E., & Millstein S. G. (1991). Correlates and predictors of risk-taking behavior during adolescence. In L. P. Lipsitt & L. L. Mitnick (Ed.). Self-regulatory behavior and risk taking: Causes and consequences (pp. 3-39). New Jersey: Ab1ex Publishing.

Keren ,M. & Hasida,B., (2007), Risk–taking among adolescents: Association with social and affective factirs. Journal of adolescent ce,1-14

Langer, L. M. (1996). Modeling adolescent health behavior: The pre-adult health decision-making model. Intervening with drug involved youth. CA: Sage.

Larson, R. & Csikszentmihalyi, M. (1978). Experiential correlates of time alone in adolescence. Journal of Personality, 46 (4), 677-693.

Moore, S. & Parsons, J., (2000), A research agenda for adolescent risk- taking: where do we go from here? Journal of adolescence, 23, 371-376.

Muuss, R. E. (1996). Theories of Adolescence: Sixth Edition. New York: McGraw­ Hill.

Muuss,R,E, & Proton, H.D., (1998). Increasing risck behaviour among adolescents. in.R.E.Muuss,&H.D poroton(Eds)., Adolescent Behavior and Society: A book of reading (pp.422-443), New York: Prentice-Hill

Oetting, E.R., & Beauvais, F. (1987). Peer cluster theory, socialization characteristics and adolescent drug use: A path analysis. Journal of Counseling Psychology 34(2),205-231.

Perry, C., & Jessor, R. (1985). The concept of health promotion and the prevention of adolescent drug abuse. Health Education Quarterly, 12, 169-184.

Ryan, R.M., R Deci, E.L.(2000). Self- determination theory and the facilitation of intrinsic Motivation, social development, and Well-being American psychologist, 55,68-78.

Savin- Williams, R. C., & Berndt, T. J. (1990). Friendship and peer relations. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Eds.), At the threshold: The developing adolescent (pp. 277-307). Cambridge, MA: HarvardUniversity Press.

Steinberg, L. (2002). Clinical adolescent psychology: What it is, and what it needs to be. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70 (1), 124-128.

Steinberg, L. (2003). Is decision making the right framework for research on adolescent risk taking (pp. 18-24). In D. Roomer (Ed.), Reducing adolescent risk: Towards an integrated approach. London: Sage Publishing.

Vivienne. E.C., (2000), Sociology for social workers and probation officers, London and New York.