مقایسه‌ی اثربخشی فرآیند داوری و مشاوره‌ی خانواده بر کاهش تعارض زوجین مراجعه کننده به دادگاه‌های خانواده‌‌ی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

    هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق و مقایسه‌ی آن با فرآیند مشاوره می‌باشد. در این راستا 15 زوج داوری و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه‌ی در دسترس از زوجین مراجعه‌کننده به مرکز "مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق" سازمان بهزیستی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش شامل دو روش: 1) توصیفی از نوع پیمایش 2) نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون بوده است. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی تعارضات زناشویی ثنایی و  براتی و همچنین پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی تعارضات زناشویی قلیلی و فاتحی‌زاده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق مؤثر نبوده است(p>0.05) در صورتی که فرآیند مشاوره بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق مؤثر بوده است(p<0.05). در هیچ یک از فرآیندهای داوری و مشاوره تفاوتی در تأثیر بر حسب جنسیت مشاهده نشد(p>0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Arbitration and Family Counseling Process on Marital Conflict in Isfahan’s Family Courts

نویسندگان [English]

  • Sedegheh Alimardani 1
  • Iran Baghban 2
  • Maryam Sadat Fatehizadeh 2
  • Mahmoud Jalali 3
1 M.A. IN women studies
2 Assistant Professor, Department of Counseling, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of low University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of arbitration on decrease of matrimonial conflicts to divorce of married couple who asked for divorce and to compare it with the process of consultation.
In this study, 15 pairs for arbitration and 15 pairs for consultation are selected among married couple from social services of "adoption institution" in Isfahan, who had come to the interfering in family center, to decrease the divorce.
The research procedure was consisted of two methods:
1) Descriptive (survey)
 2) Quasi experimental with pre-test and post –test.
To collect datum, Sanaei and Barati matrimonial conflicts questionaire and Ghalili and Fatehizadeh.matrimonial conflicts questionnaire have been used. To analyze the results SPSS software has been used.  
The results show that the process of arbitration doesn’t have influence on decrease of matrimonial conflicts and its dimensions in married couple who ask for divorce (p>0.05), whereas the process of consultation has influence on decease of matrimonial conflicts and its dimensions in married couple who ask for divorce (p< 0.05).
None of the processes, namely arbitration and consultation, have differences on effect according to the gender (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Arbitration
  • Consultation
  • Matrimonial Conflicts
  • Divorce Applicants
1) آیات قرآن‌کریم.

2) براتی، طاهره، تأثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد مشاوره (چاپ نشده) دانشگاه آزاد رودهن(1375).

3) ثنایی، باقر، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، با همکاری دکترستیلا علاقه‌بند، تهران: نشر بعثت(1379).

4) خلیلی، مهدی، بررسی تضاد در خانواده (با تاکید بر تضاد میان همسران) و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد(چاپ نشده) دانشگاه الزهرا(1378).

5) دهقان، فاطمه، مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی غیرمتقاضی طلاق، پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد(چاپ نشده)دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی(1380).

6) رفیعی، حسن و همکاران، روش‌های تحقیق بین رشته‌ای در اعتیاد و سایر مشکلات و انحرافات(آسیب‌های اجتماعی (کیفی و کمی)، چاپ اول، تهران: نشر دانژه(1387).

7) شیری، زهره، مهارت حل تعارض برای همسران، تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور(1387).

8) صفوی، امان‌اله، کلیات روش‌ها و فنون تدریس، چاپ دوم، تهران: انتشارات معاصر(1370).

9) ظهیرالدین علیرضا، خدای‌فر فاطمه، بررسی نیمرخ‌های شخصیتی مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران، فیض بهار، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، شماره هفتم(1382).

10) عامری فریده، نوربالا احمد، اژه‌ای علی، جواد رسول زاده، طباطبایی سید کاظم، بررسی تأثیر مداخلات خانواده‌درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی، مجله‌ی روانشناسی پاییز، شماره هفتم(1382).

11) فرجاد، محمدحسین، آسیب‌شناسی‌اجتماعی، خانواده و طلاق. چاپ اول، تهران: انتشارات منصوری(1372).

12) قلیلی رنانی، زهره، بررسی تأثیر شیوه‌های گفتگوی مؤثر و حل مسأله بر تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد، (چاپ نشده) دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان(1384).

13) کار،آلن، خانواده‌درمانی، مفاهیم، فرآیندها و شیوه‌های عملی، ترجمه‌ی: مریم‌السادات فاتحی‌زاده (1386).

14) گال مردیت، بورگ والتر، گال جویس، روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه: احمدرضا نصر و همکاران، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی(1387).

15) گیبسون، ر. و میشل، م،  مبانی مشاوره و راهنمایی، ترجمه باقر ثنایی، تهران: انتشارات بعثت(1377).

16) متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران(1340).

17) مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش(1372).

18) مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، چاپ سی و چهارم، تهران: انتشارات صدرا(1382).

19) نوریان، علی، پیرامون داوری در دعاوی خانوادگی، خبرنامه‌ی کانون وکلای دادگستری اصفهان، شماره شانزدهم(1386).

20) هدایت نیا، فرج‌اله، داوری اجباری در دعاوی خانوادگی، فصلنامه‌ی فقه و حقوق، سال دوم، شماره هفت(1384).

21) هدایت نیا، فرج‌اله، نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا، فصلنامه‌ی کتاب زنان، شماره بیست و هفتم(1384).

22) یانگ و لانگ، مشاوره و درمان برای زوجین، ترجمه‌ی: مریم‌السادات فاتحی‌زاده، ایران باغبان، سیداحمداحمدی(1388).

 

  23-Jalali, Mahmoud. (2006). "Theory and Practice of Arbitration as a Peaceful Means of Dispute Settlement in the Iranian Legal System" Albert H.J. et al. The journal of Conflict and conflict Resolution in Middle Eastern Science-Between Tradition and modernity, Berlin.   

24- Salts, C.j.(1983), Divorce adjustment groups are not for all divorcecs. The personnel and Guidance journal , September.

25-Carrere,S. Buehlman,K. Gottman,J. Coan,J & Ruckstuhl,L(2000) Predicting Marital Stability and Divorce in Newlywed Coples. Journal of  Family Psychology, American Psychological Association. March.