سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

احساس امنیت از جمله مقولات مهم در هر جامعه ای به شمار می رود و مقدمه لازم برای حیات هر نظام سیاسی و اجتماعی است. احساس امنیت به احساس روانی شهروندان از امنیت مرتبط بوده و از اینرو موضوعات و مسایل بسیاری را پیرامون خویش در رابطه با تأمین یا عدم تأمین آن به همراه دارد. از جمله آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در رابطه با موضوع امنیت، زنان هستند و بر این اساس، موضوع این پژوهش بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1387 و عوامل مؤثر بر آن می باشد یا به عبارتی هدف پژوهش واکاوی احساس امنیت زنان و مولفه های موثر بر آن است.
     این نوشتار از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی است(نیمه دوم سال 1387). جامعه آماری پژوهش زنان بالای 15 سال مناطق 12گانه شهر مشهد بوده و حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران 360 نفرتعیین شده است و نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد؛ به طوری که پرسشنامه طراحی شده با روایی سازه­های مناسب(براساس ضریب آلفای کرونباخ) در میان خوشه های منتخب تکمیل شد.
   در این پژوهش میانگین احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در یک طیف 5 وجهی،  40/2 بوده است که از نمره متوسط پایین تر می باشد. در بررسی عوامل مؤثر در تحلیل رگرسیون چندمتغیری مهمترین عوامل مؤثر به ترتیب اهمیت عبارت بودند از:  استفاده از وسایل ارتباط جمعی، نگرش به حجاب، طراحی شهری، تصور فرد از خود و حمایت اجتماعی که متغیر آخر دارای رابطه معکوس با متغیر وابسته بوده است. این عوامل توانستند 54/0 واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Measure of Women's Societal Security Emotion And Multidimensional Factors Affecting it in Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Yaghob Ahmadi 1
  • Attae Esmaeili 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology,University of Payame Noor Sanandaj
2 M.A., Sociology
چکیده [English]

 Societal security is one of the most important cases in every society and also is precondition for living of every political and societal society. Societal security is related to psycho emotion of citizens from security and hence has a lot of problem with supply it. Women are most vulnerable people with security and thus the topic of this research is the study of women's societal security emotion and the factors affecting it in Mashhad in 2007.
This paper is a survey study by control of terms, is a broaden study by extended and is a cutting study by time (in the second half of 1387). The population is the women that has more than 15 years old in Mashhad city. The sample size based on kockran formula is 360. The questionnaires with suitable structures validity (based on Kronbagh’s coefficient of Alfa) in the ratio clustering sampling and in 12 deferent zones have been distributed.
In this research, the rate of women's mean societal security emotion in Mashhad in a one to five scale was 2/60 which is below average. The most important effective factors in analysis of multi-variable regression, according to their importance, was as follows: using media, theory of veil, urban design, self-concept, house keeping and social avocations. These factors denoted 54 percent of variance of research dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Societal Security
  • Social Problem
  • attitude
  • Mass Media
استوارت، جسیکا، (1386)، وابستگی متقابل بین امنیت و برداشت ذهنی، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی.

افتخاری، اصغر، (1381 )، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بستان، حسین، (1382)، نابرابری وستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسم، تهران، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

بوزان، باری،(1378) ، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

بیات، بهرام، (1387) تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی، پایان نامه دکتری، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

تریف، تری و دیگران، (1383)، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. جلد اول.

حسینی، حسین، (1386)، احساس امنیت: تأملی نظری برپایه یافته های پژوهشی، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره 4، تابستان86.

حسینی، حسین، (1386) ، مدیریت احساس امنیت در جامعه،فصلنامه امنیت،سال ششم،شماره 1،پاییز86.

رتیزر، جورج، (1379)، ظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

زنجانی زاده اعزازی،  هما (1380)،  زنان و امنیت شهری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال سی و چهارم، شماره سوم و چهارم.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی (1381)، سرشماری کارگاهی 1381،.

صدیق سروستانی، رحمت الله، (1375)،  همایش توسعه و امنیت عمومی،  تهران،  معاونت امنیتی وزارت کشور.

طاهرخانی، حبیب الله (1381)، ایجاد فضاهای قابل دفاع شهری، مجله مدیریت شهری، شماره 9،  بهار 81.

عظیمی هاشمی، مژگان (1384)، تحلیل مقایسه ای احساس امنیت اجتماعی اقتصادی مردم مشهد و کشور، مجله فرهنگ خراسان، سال پنجم،  شماره 13،  تابستان 84.

کرامتی، مهدی (1383)، بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان شهرستانهای استان تهران، مجله مطالعات امنیت اجتماعی،  شماره اول،  بهار 84.

کلاهچیان، محمود، (1384)، راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، شماره یک، تهران،، انتشارات گلپونه.

مرکز افکار سنجی دانشجویان (1382)، بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان تهرانی، تهران.

معین، محمد (1375)، فرهنگ فارسی،جلد اول، تهران، انتشارات امیر کبیر.

نجیبی ربیعی، مریم (1384)، شناسایی مشکلات امنیتی – اجتماعی زنان در روابط شهری، مطالعه موردی شهر تهران، دفتر امور بانوان وزارت کشور.

نویدنیا، منیژه (1382)، درآمدی بر امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره 19.

واینبرگ، مارتین و رابینگتن (1383)، رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

Mitar, Miran, )1996 (assessment of societal security in recent past and today, college of police and security studies, Slovenia,

Moller, Bjorn, (2000) National, Societal and Human Security Discussion – case study of the Israel – Palestine conflict,

Soler,H., Vinayak,P. Quadagno ,D ( 2000), ” Biosocial Aspects of Domestic Violence”, Psychoneuroendocrinology,25,pp721-739.