بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

 این مقاله  به بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان 29-18 ساله شهر شیراز می پردازد. رشد مسئولیت اجتماعی و التزام به آن موضوعی است که بیشتر از مقوله های شناختی مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت آن حتی در جوامع غربی و صنعتی پس از یک دوره رکود آشکار شده است( فتحی آذر،1373: 180). مسئولیت اجتماعی بخشی از مساله اجتماعی شدن است. مهمترین عوامل اجتماعی شدن را می‌توان فرهنگ، خانواده و نهادهای اجتماعی دانست. مسئولیت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می‌شوند که مورد ارزش گذاری قرار می گیرند. این مهارت‌ها می‌توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسانها را کم رنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود. در این مقاله داده ها با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه ساختار یافته برای 386 نفر که بطور تصادفی انتخاب شدند، گردآوری شده است. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی مستقیما تحت تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی (27/0= Beta)، عزت نفس (13/0= Beta) ، سن (21/0= Beta) و جنسیت(22/0= Beta) قرار گرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 20 درصد از واریانس مسئولیت اجتماعی را تبیین کنند )20/0=(R2.  در مدل تحلیل مسیر، چهار متغیر بصورت مستقیم و سایر متغیرها به صورت غیر مستقیم تاثیر معناداری بر روی مسئولیت اجتماعی داشته است. بیشترین تاثیر مستقیم بر مسئولیت اجتماعی متعلق به سرمایه اجتماعی و بیشترین تاثیر غیر مستقیم را تحصیلات مادر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on the Relationship between Social Responsibility and Social Capital Among the Young in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Moahmmadtaghi Iman 1
  • Vajiheh Jalaeian 2
1 Associate Professor,Department of Sociology Shiraz University
2 M.A, in Sociology
چکیده [English]

     This article aims to explain the relationship between social responsibility and social capital of the young with the age range of 18 to 29 in the Shiraz city. Development of social responsibility and commitment are important subjects which are considered more than cognitive subjects by scholars (Fathi Azar, 1373:180). Social responsibility is a part of socialization process. The most important factors which have major roles in socialization are culture, family and social institutions. Social responsibility is a skill of doing behavior which is evaluated by people. These skills can make positive and successfully results and lead to personal and group’s satisfaction. Otherwise, the lake of social responsibility results to less confidence and cooperation. In this article the researchers used survey method and questionnaire to collect the data. Sample size is 386 young which were selected randomly. The result of multiple regression showed the effects of the variables are as follows: social capital (beta=0.27), self esteem (beta=0. 27), age (beta=0. 21) and gender (beta=0. 22) have significant and positive relations with social responsibility. These variables explain 20 percent of the variation of social responsibility (R2=0.20). In path analysis model, maximum direct effect belongs to social capital and maximum indirect effect belongs to mother’s education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Social Capital
  • Young
  • Commitment
احمدی، حسن و جمهری، فرهاد (1380). روانشناسی رشد 2، نوجوانی، جوانی، میانسالی  و پیری. تهران: انتشارات پردیس.

   سازمان ملی جوانان (1381). گزیده ای از نتایج پژوهش ملی در وضعیت و نگرش و مسائل  جوانان ایران. تهران: انتشارات روناس.

سازمان ملی جوانان (1376). نتایج نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری  سال 1375 دانشگاه آزاد اسلامی. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی جوانان.

     سامانی، سیامک و فولاد چنگ، محبوبه (1385). روانشناسی نوجوانی. شیراز: انتشارات ملک سلیمان.

سبحانی نژاد، مهدی (1379). مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه ریزی درسی کنونی- دوره  ابتدایی ایران و طرحی برای آینده. پایان نامه دکتری،‌ تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

     فتحی آذر، اسکندر (1373). " رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در نوجوانان و نقش آن در یادگیری". مجموعه مقالات سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان و جوان. تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی.

فوکویاما، فرانسیس (1385). پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن. ترجمه غلامعباس توسلی. تهران: نشر حکایت قلم نوین.

مرکز آمار ایران ( 1386). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، استان  فارس، شیراز. تهران: مرکز آمار ایران.

مقدس، علی اصغر (1374).  ساختار و تحرک شغلی در استان فارس و کهکیلویه و بویر         احمد.  پایان نامه دکتری جامعه شناسی. دانشگاه تربیت مدرس،‌ تهران.

 

Bandura, A (1977). Social Learning Theory.Englewood Cliffs. NJ: Prentice –Hall.

Bandura, A Walters, R (1963). Social Learning and Personality Development. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Berman, S.(1993). Social consciousness and the Development of Social Responsibility. Albany, NY: StateUniversity of New York Press.

Berman, S. (1997). Promising  Practices in Teaching Social Responsibility.New York : StateUniversity of New York Press.

Castka, P & Balzarova, A, M (2007). "ISO 26000 and Supply Chains – on the Diffusion of the Social Responsibility Standards". International Journal of Production Economics. Vol. 111, pp. 274-286.

Chebat, J (1986). "Social Responsibility, Locus of Control and Social Class. The journal of social psychology. Vol.126, pp. 559-561.

Durlauf, S &. Fafchamps, M(2004). Social Capital. The Centre for The study of African Economies.

Erikson, E. H(1959). Identity and Life Cycle. New york: International University Press.

Ford, M. E(1985)." Social Cognition and Social Competence in Adolesence". Developmental Psychology.Vol. 18, pp. 323-340.

Jackson, L. A & Wade, J. E (2005). "Police Perception of Social Capital and Sense of Responsibility: An Explanation of Proactive Policing" . An International Journal of Police Strategies & Managements. Vol. 28, pp. 49-68.

Kohlberg, L. (1976). Moral Stages and Moralization: The Cognitive – Developmental Approach. In T. Lickona(Ed.), Moral Development and Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Lin, N. (1974). Foundation of Social Research. New York: McGraw- Hill, Inc.

Polk, R. K. Social Responsibility (2006).

 Online].<http://ag.arizona.edu/fcs/cyfernet/nowg/ythindexintro.html.

Randolph, S. W. (2008). "The Role of Altruistic Behavior, Empathetic and social Responsibility Motivation in Blood Donation Behavior". Transfusion. Vol 48, pp. 43- 54.

Safran, S.P & Safran, J.S(1985). "Classroom Context and Teachers Perceptions of Problem Behavior". Journal of Education Psychology. Vol.77, PP. 20-28.

Scales, P. C et al. (2000). "The Effecs of Service – Learning on Middle School Students Social Responsibility and Academic Success". Journal of Early Adolescence. Vol. 20, No, 3, PP. 332-358.

Trainer, T. (2005). "Social Responsibility: The Most Important and Neglected, Problem of All?" International Journal Of Social Economics. Vol. 32, No. 8, pp. 682-703.

Turner, H. J. (2003). The Structure of Sociological Theory. California: University of CaliforniaRiverside. Thomson Wadsworth, Seventh Edition.

Wentzel, K. R. (1991). "Social Competence at School: Relationn between Social Responsibility and Academic Achievement". Reviewed Educational Research. Vol. 61, pp. 1-24.