تاثیر زندانی شدن محکومین به جرایم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 مربی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور جهرم

چکیده

بهداشت روان حالتی از سلامتی است که در آن فرد برای جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعیتی ازسازگاری و روابط اجتماعی ، رفاه و آسایش، رضایت از زندگی و سلامت جسمی رسیده است که در تعامل با جامعه از سطوح پایینی از رفتار انحرافی و از خود بیگانگی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، ارضای نیازهای غیرمادی، سازگاری و روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، بیگانگی از دیگران و خویشتن خویش، وضعیت سلامت جسمی و روحی، وضعیت امرار معاش خانواده وکنترل اجتماعی فرزندان را به عنوان ابعاد بهداشت روان در بین زنانی که همسرانشان به علت کنش های مربوط به مواد مخدر زندانی شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با روش پیمایشی انجام و به این منظور 800 نفر از زندانیان مواد مخدر که حداقل سه ماه از مدت محکومیت آنها گذشته با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب گردیده و همسران آنها با ابزار پرسشنامه مورد پرس و جو قرار گرفتند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که زنانی که همسرانشان مجازات زندان را تحمل می کنند بهداشت روان آنها درزمان مجازات حبس در ابعاد مختلف کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به هزینه‌های سنگینی که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکومیت همسرانشان می بایست پرداخت نمایند، مجازات مجرمین مواد مخدر بیش از آن که مجازات خود آنها باشد، مجازات زنان آنها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Imprisoning the Drug Addition Crime Convict on the Condition of their Wive's Mental Health

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Lila Nikpour Ghanavati 2
1 Associate Professor, Department of Sociology Shiraz university
2 Lecturer of Sociology Piam Noor university
چکیده [English]

     Mental health is a state of being effective for society and reaching to a state of compatibility and social relations, well-being and comfort, life's satisfaction and physical health that is in interaction with society with low levels of deviant behavior and alienation. According to this, the aim of this report is to study the satifaction of non-material needs, compatibility and social relations, life's statisfaction, feeling a sense of alienation from oneself and the others, the condition of mental and physical health, family's living and social control of children as the dimensions of mental health among women whose hucbands were imprisoned for drug addiction. This study uses survey method, and to do this, 800 drug users who had passed at least three months of their sentence period, were included and systematic random sampling is chosen and prisoners's wives were quiered by questionnaire. Findings show that the mental health of women whose husbands successful the rison punishments declined during the imprisonment period. So in regard to the heavy expenditures on the difference dimensions of mental health that prisoners wives had to pay the punishment of drug addiction convicts is their wives punishment rather than themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health – prison punishment – drug addiction crimes
احمدی حبیب (1384)، "جامعه شناسی انحرافات"، تهران: انتشارات سمت.

احمدی، حبیب (1382)، "روان شناسی اجتماعی"، شیراز: انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.

پروین، ندا، علوی، اعظم و علیدوست، عصمت (1387). "بررسی تأثیر گروه درمانی بر سلامت روان مادران بیماران مبتلا به تالاسمی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره 10، شماره 3، صص 44-37.

ترنر، جاناتان اچ (1375)، "ساخت نظریه جامعه شناختی"، ترجمه عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز: انتشارات نوید.

جوکار، اعظم، گرمزنژاد، سکینه و شریفی، محمود (1382)، (1384) "بررسی شیوع سوء رفتار و برخی عوامل موثر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج" 1382، مجله ارمغان دانش، سال دهم، شماره 37، صص 87-81.

حسینی، سیدابوالقاسم (1387)، "مشکلات مربوط به سلامت روانی"، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره اول، سال اول، صص 6-4.

خدا رحیمی، سیامک (1378)، "نقش مذهب بربهداشت روانی"، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 8، سال اول، صص 197-185.

صادقیان، عفت و حیدریان، علی (1388)، "عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 15، شماره 1، صص 81-71.

گلیان تهرانی، شهناز، منجمد، زهرا، هاشمی نسب، لیلا (1386)، "وضعیت سلامت روانی ماماهای شاغل در بیمارستان های دولتی شهر تهران"، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره 13، شماره 1، صص. 80-73.

مازلو، ابراهام اچ (1367)، "انگیزش و شخصیت"، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: انتشارات استان قدوسی رضوی.

مازلو، ابراهام اچ (1381)، "زندگی در اینجا و اکنون". هنرزندگی متعالی، ترجمه مهین میلانی، تهران: انتشارات فرا روان.

Annandale, E, Hunt, K. (1999), "Gender Inequalities in Health: Research at the Crossroads. Pp. 1-35. in E. Annandale and K. Hunt(eds), Gender Inequalities in Health, Buckingham: Open University  Press.

Bebington, P., Dunn, E., Jenkins, R. (1998), "The Influences of Age and Sex on the Prevalence of Depressive Conditions: Report from the national survey of psychiatric morbidity", Psychological Medicince, Vol 28 (1), PP. 9-11.

Cohen, G.D. et al. (2006), "The Impact of Professionally Conducted Cultural Program on the Physical Health, Mental Health, and Social Functioning of Older Adults", The Gerontology Society of America, Vol. 46. No.6. 726-734.

Gough, L.(2000), "Global Capital, Human Needs and Social policies" Great Britain: Pelgrave.

Kane, K. M. and Visher, C.A. (2008), "Health and Prisoner Reentry: How physical mental, and substance abuse conditions shape the process of reintegration", Research Report, UrbanInstituteJusticePolicyCenter, pp. 1-12.

Lahtinen, E. et al. (2007), "Framework for promoting Mental Health in Europe", Archives of General Psychiatry, 76, 347-358.

Lauer, R.H. (1998), "Social Problems and the Quality of life", New York: mcGraw – Hill.

Menaghan, E. G. (1989), Role Changes and Psychological Well-Being Variations in Effects by Gender and Role Repertoire", Social Forces Vol 67, No. 3, PP. 693-714.

Rettig, K.D., and Leichtentiritt, R.D., "A General Theory for Perceptual Indicators of Family Life Quality", [Online]. <http: //www.proquest.uni.com pdr> [28 Mey 2005].

Taylor, S.E. and Brow, J.D. (1988), "Illusion and Well- being: A social psychological perspective on mental health", Psychological Bulleting, Vol. 103, No.2, 193-210.

Thoits, P.A. (1987), "Gender and Marital Status Differences in Control and Distress: Common stress yersus unique stress explanation", Journal of Health and Social Behavior, Vol. 28, No. 1, PP. 7-22.

Turner, R.J. Avison, W.R. (2003), "Status Variation in Sources Exposure: Implications for the interpretation of research on race socioeconomic statues and gender" Journal of Health and Social Behavior, Vol. 44(4) PP. 488-505.

WHO. (2004), "Promoting Mental Health: A report of the world health organization", Australia: Department of Mental Health University of Melbourne.