رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

نویسندگان

گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیدههدف این مطا لعه بررسی رابطه جهانی شدن و تصور بدن بوده است . مطالعه شامل ۲۲۰۰ زن در شهرهای تهران، شیراز و استهباناست. در ابتدا مطالعات انجام شده را بررسی کرده و سپس با استفاده از نظریه ای ترکیبی که عمدتاً مبتنی بر آراء گیدنز و سپسرابرتسون و همچنین پژوهش های پیشین بوده است، ۹ فرضیه به آزمون گذاشته شدند.برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایشی بکار گرفته شد . با استفاده از پرسشنامه و مقیاس تصور بدن داده های مورد نیازجمع آوری شدند . شیوه نمونه گیری مطالعه تصادفی نظام مند بوده است . یافته های تحقیق نشان دهند ه آن است که مدل نهایی تحقیق بهترتیب با استفاده از شش متغیر نوگرایی، آگاهی نسبت به جهانی شدن، شیوه زندگی، گفتگو در خانواده، سرمایه فرهنگی و وضعیتتأهل نزدیک به ۴۰ درصد از تغییرات تصور بدن در زنان شهرهای تهران، شیراز و استهبان را تبیین می کند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relationship between

نویسندگان [English]

  • Bijan Khajehnoori
  • Aliasghar Moghaddas
Sociology Department , Shiraz University
چکیده [English]

AbstractThe aim of this study was to investigate the relationship of Globalization and body image of women inTehran, Shiraz and Estahban. The Sample of the study consisted of 2200 women in these cities. Afterreviewing local and international literature, we examined 9 hypotheses that drawing from synthesizedtheoretical framework with regard to Giddens theory and past researches.The research methodology was a survey. The data was collected by using a questionnaire and a scalefor body image. All women of these cities selected systematically at random. The results showed thatModernity, Awareness about Globalization, Life style, negotiation in family, Cultural Capital and MarriageStatus on the whole could explain about 40 percent of women's body image.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Women
  • Body image
  • globalization
  • modernity
  • Reflexivity