بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیدهاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز با استفاده از رویکردکمی و روش پیمایشی صورت گرفته است. نمونه پژوهش ۳۸۴ نفر از اعراب زن و مرد بین سن ۱۸ تا ۶۵ سال بودند. برای دقت عملبیشتر، یک پرسشنامه پیش آزمون بین ۵۲ نفر از اهالی عرب شهرستان اهواز اجرا گردید و در نهایت پرسشنامه نهایی در پاییز وزمستان ۱۳۸۵ در بین نمونه آماری تکمیل شد . چارچوب نظری این تحقیق بر پایه نظریه های نوسازی، استعمار داخلی و محرومیتنسبی می باشد . در این تحقیق، تأثیر متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، درآمد خانواده، میزان مالکیت خانواده، احساسمحرومیت نسبی در بعد اقتصادی، سابقه شهرنشینی، منطقه مسکونی (عرب نشین و مختلط )، میزان اعتماد به قوم، پایبندی بههنجارهای قومی، تحصیلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، رضایت از نظام سیاسی، مشارکت در امور سیاسی و احساس محرومیتنسبی در بعد سیاسی بر متغیر هویت قومی سنجیده شدند و در آخر رابطه بین متغیر هویت قومی و هویت ملی در نمونه آماری آزمونشد. نتایج تحلیل دو متغیره داده ها (آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون ساده ) نشان از معنادار بودن رابطه بین متغیرهای فوق،(بغیر از جنس، وضعیت تاهل و سابقه شهرنشینی ) با هویت قومی داشت. و رابطه هویت قومی و هویت ملی در جهت منفی آن تاییدشد. نتایج تحلیل چند متغیره نشان می دهد که ۱۱ متغیر از ۱۶ متغیر مستقل موثر بر هویت قومی در نهایت توان ستند ۶۷ درصد ازواریانس متغیر هویت قومی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Internal Factors Affecting Ethnic and National

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Moghadas
  • Abdolali Lahsaeizadeh
  • Seyde Mojtaba Taghavi Nassab
M.A. Student of Socilogy , Shiraz University
چکیده [English]

AbstractThe present paper aims at studying the internal factors affecting ethnic and national identityamong Arab people of Ahwaz using quantitative method and survey technique. The sample of thisstudy was 384 male and female Arabs aging 18 to 65 years old. In order to have a more precisestudy, a pretest questionnaire was given to 52 Arab people of Ahwaz. The final questionnaire wasgiven to the sample during autumn and winter of 2006. The theoretical framework of this study isbased on modernization, relative deprivation and internal exploitation theories. In this study, theeffect of age, sex, marital status, employment, family income, the rate of family ownership, relativedeprivation feeling in economic dimension, urban residence, neighborhood (Arab dominant ormixed),the rate of ethnic trust, abiding by ethnic norms, education, using media, satisfaction withpolitical system, participation in political issues and relative deprivation feeling in politicaldimension were measured by ethnic identity variable. Finally, the relationship between ethnicidentity variable and national identity variable was tested among samples. The result of bivariateanalysis (T test, variance analysis and simple regression) revealed that above mentioned variable -except 3 variables including sex, marital status and urban residence record - were significant. Ethnicidentity and national identity are significant negative relationship. The results of multivariateregression analysis revealed that 11 out of 16 independent variables affected ethnic identity whichfinaly explained 67 percent of ethnic identity variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ethnic Identity
  • National Identity
  • Arabs of Ahwaz