بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

چکیدهمشارکت سیاسی عملی ارادی و آگاهانه است که بطور مستقیم از راههای قانونی و مسالمت آمیز به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های مربوط به اداره جامعه انجام می شود امروزه مشارکت سیاسی به عنوان یک روش سیاسیدارای منافع عملی ویژه ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت حکومت صدمه وارد می کند . زنان بهعنوان یک گروه تأثیر گذار در مشارکت و بالاخص مشارکت سیاسی نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی دارند، اینپژوهش نیز با هدف بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش در صدد پی بردن به میزان مشارکتاین گروه و مقایسه این میزان مشارکت از نظر تأهل، سن، دوره تحصیلی، سابقه کار، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی،اعتقادات مذهبی، خانواده، آگاهی ومهارت سیاسی می باشد.ابزار مورد استفاده در این پژو هش پرسشنامه است که توسط محقق ساخته شده است و در دو بخش ویژگیهایدموگرافیک و سؤالات در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم- کم...)تهیه شده است. ضریب پایایی پرسشنامه نیز85 /. برآورد گردید . جامعه آماری پژوهش را زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیۀ یک شهر شهرکرد تشکیل می دهد کهتعداد آنها بالغ بر 815 نفربوده و ازبین آنان به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 342 نفر بعنوان نمونه انتخابگردید.تحلیل آماری نشان داد که میزان مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه در فعالیتهای سیاسی بیش از حد متوسط می باشد .و زنان فرهنگی در زمینه هایی چون شرکت در انتخابات مجلس، کسب اطلاعات و اخبار سیاسی، شرکت در راهپیمایی هابیشترین میانگین پاسخ را به خود اختصاص داده اند . اما در زمینه مشارکت سیاسی خاص ( عضویت در احزاب، نمایندگیمجلس...) کمتر از حد متوسط بوده اند.در این پژوهش مشخص شد که د ین، آگاهی و مهارت سیاسی از عوامل مهم مشارکت سیاسی زنان محسوب می شودیعنی درحقیقت هرچقدر آگاهی و مهارت سیاسی زنان بالاتر باشد میزان مشارکت سیاسی آنان نیز بالاتر خواهد بود . متغیر مدرک تحصیلی نیز بر میزان مشارکت سیاسی زنان فرهنگی مورد مطالعه مؤثر بوده است . یع نی با بالاتر رفتن مدرکتحصیلی میزان مشارکت سیاسی کاهش می یابد . زنان فرهنگی دارای سنین 51 سال به بالاو افراد مجرد و افراد دارای درآمدزیر دویست هزار تومان دارای مشارکت بالاتری نسبت به سایرین هستند ولی این تفاوت معنا دار نیست . همچنین رابطۀمعنا داری بین مشار کت سیاسی زنان فرهنگی و متغیرهایی چون رشته تحصیلی، سابقه کار، دوره تحصیلی، محل زندگیآنان مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Occupying Women's Political Participation in Education Office, District

نویسندگان [English]

  • Masoud Jafarynezhad 1
  • Samad Kalantari 1
  • Mojghan Noormohammadian 2
1 Political Science Department , Islamic Azad University of Shahreza
2 M.A. Student , Islamic Azad University of Shahreza
چکیده [English]

AbstractPolitical participation is informed and voluntary matter which is done directly in legal and peaceful waysto effect on decision-makings related to society management, and now political participation as a politicalmethod has special practical benefits that it's lack damages to political improvement and government's longtermgoals. Women have important role in political decision-makings as an effective group in participationand specially political participation. This investigation aiming at the study of the political participation ofoccupying women in education tries to find this group's participation and compare this participation extent inrespect of marriage state, age, educational period, work history, education level, education field, religiousbeliefs, family, awareness and political skill.Used tool in this investigation is established questionary that has been provided in two parts ofdemographic features and questions in form of 5-degrees likert form. Permanent coefficient of questionarywas estimated as 0/85.Occupying women in education office, district one, city of Shahrekord form the statistical society ofinvestigation, and their numbers are more than 815 persons and among them, a class proportional to volumenumber of 342 persons were chosen randomly.Statistical analysis showed that studied woman's participation in political activities is very intermediate,and occupying women in cultural jobs have dedicated most answer average to themselves in grounds such asparticipation in parliment elections, obtain the information and political news and participation in walking.But in special political participation, they were less than average.In this investigation it became clear that religious awareness and political skills are of important factorsin women's political participation, it is meant that in fact, as women's awareness and political skill increase,their political participation also increases. Educational document variable also is effective in studiedoccupying women's political participation. It is meant that as education document increases, politicalparticipation decreases.Occupying women in cultural jobs who have 51 years old and more and married persons and personswith income less than 200000 tomans have higher participation than others, but this difference is notmeaningful.No meaningful relation was found between occupying women's political participation and variablessuch as educational field, work history, educational period and their residency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Political participation
  • Generic political participation
  • Special political participation
  • Religious