تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدههدف از انجام این پژوهش، تعیین سهم عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه بود. نمونه تحقیقشامل 400 نفر بود که به شیوه تصادفی از کارکنان استخدام رسمی( 6200 نفر) این شرکت انتخاب گردیدند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ویژگیهای فردی، شغلی و خانوادگی بود.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد شادکامی کارکنان با رضایت از زندگی، خوش بینی، رضایت از خانواده،شادکامی همسر، ورزش، رضایت شغلی، مهمانی رفتن و مهمانی دادن، ایمان قلبی به خدا، فعالیت های هنری، مطالعه،مسافرت، مشکلات روانشناختی و سابقه بیماری جسمانی ارتباط معنادار دارد.نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پنج متغیرِ رضایت از زندگی، میزان ورزش هفتگی، میزان خوشبینی به زندگی، شادکامی همسر و سابقه بیماری عصبی در کارکنان، در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طور.(P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Factors of Happiness in Mobarekeh Steal

نویسندگان [English]

  • Himidtaher Neshat Doost
  • Mehrad Kalantari
  • Hosseinali Mehrabi
  • Hassan Palahang
  • Narges Sadat Nouri
Psychology Department , the University of Isfahan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to predict factors of happiness in the Mobarekeh Steal Companypersonel. Subjects were consisted of 400 individuals who were randomly selected from stuffs (6200 individuals)of Mobarekeh Steal Company. The measures were consisted of Oxford Happiness Questionnaire anddemographic questionnaire.The results of the Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between personnelhappiness with life satisfaction, optimism, family satisfaction, wife happiness, sport, job satisfaction, socialrelations, deep faith to God, art, studying, traveling, psychological problems, and history of physical illnesses (P< 0.01).The results of stepwise regression showed that in total, life satisfaction, sport, optimism, wife happiness andhistory of psychiatric disorders of personnel significantly predicted 54% of their happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Happiness
  • life satisfaction
  • sport
  • Optimism
  • wife happiness and psychiatric disorders