بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

چکیدهتحقیق حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (بعنوان یکی از پارامترهای توسعه اجتماعی ) می پردازد . مجموعهمطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علّتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی وفرافردی(مثل احساس محرومیت، ارضای نیازها، احساس مقبولیت نزد دیگران، احساس عدالت توزیعی، فضای عمومی جامعه، پایگاهاقتصادی و اجتماعی ) در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تأثیر دارند . به لحاظ روش شناسی، تحقیق حاضر در دو سطحتوصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسیونچند متغیره استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل افراد ۱۵ تا ۶۵ سال ساکن در استان تهران است و حجم نمونه تحقیق ۲۰۰۰ نفر می شود.نتایجحاصل از ترکیب گویه ها در خصوص احساس نشاط اجتماعی در بین پاسخگویان حاکی از این است که احساس نشاط در بین ۱۸درصد از پاسخگویان در حد کم و بسیار کم می باشد و درمقابل ۲۸ درصد پاسخگویان از احساس نشاط بالایی برخوردار هستند .یافته ها بیانگر متوسط بودن این احساس در بین اکثریت پاسخگویان است به این معنی که ۵۴ درصد احساس نشاط اجتماعی خود رادر سطح متوسط ارزیابی کرده اند.نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که در ابتدا متغیر امید به آینده وارد معادله شده است، این متغیر به تنهایی توانسته است۰ درصد از تغییرات متغیر نشاط اجتماعی را تبیین کند . با واردکردن متغیر بعدی یعنی ارضای نیازهای عاطفی به مدل رگرسیونی، /۳۰۰ می / ۰ درصد به ضریب تعیین افزوده و کل ضریب تعیین ناشی از وجود دو متغیر امید به آینده و ارضای نیاز عاطفی ۴۷ / به مقدار ۱۵۰ درصد به ضریب تعیین افزوده شده است، که در مجموع، / رسد. با ورود متغیر مقبولیت اجتماعی به مدل رگرسیونی به میزان ۰۶۶۰ درصد از تغییرات متغییر نشاط اجتماعی را تبیین / سه متغ یر امید به آینده، ارضای نیاز عاطفی و مقبولیت اجتماعی توانسته اند ۵۳۷کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of Influential Factors in Social Bliss(Emphasis on Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Jafar Hezarjaribi 1
  • Parvaneh Astinfeshan 2
1 Social sciences Department, Allameh Tabatabai University
2 M.S. Social Science
چکیده [English]

.AbstractThis research is on the identification of influential factors in social bliss(as one of social developmentparameters). The studies collective showed us the strengthening of social bliss in society is not due a unitarycause. But a collection of individual and beyond individual factors such as feeling of deprivation,satisfaction, needs, acceptance by others, fair justice, the public environment of society, economic and socialbase, in are influential in the increase and decrease of bliss among individuals of society. From themethodological aspects, this research was conducted in descriptive and analytical(solidarity) way, and for theunderstanding of the social bliss related factors the multi-variable solidarity and regression levels tests. Thestudy population included people aged between 15 and 65 residents in Tehran province, and the samplevolume of the research is 2000 people. The results from the composite of the headings on the feeling ofsocial bliss among the respondents indicates the feeling of bliss is low and very low among 18% of them,and 28% enjoy high levels of feeling of bliss. The findings show that the majority of the respondents only onaverage had a feeling of bliss(54%).The multi-variable regression indicates that initially the hope for the future variable has entered theequation. This variable could by itself determine 30% of the changes to the social bliss variables. With theentry of the next variable – fulfillment of emotional needs – on the regression model has added 15% to thedetermination multiplication, and the total determination multiplication is as a result of the existence of twovariables of hope for the future and fulfillment of emotional needs reaches ٤٧ percent. With the entry of thesocial acceptability variable to the regression model,66 % is added to the determination multiplication, whichin total the three hope for the future, fulfillment of emotional needs, and social acceptability have managed todetermine 537%of the changes in social bliss variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social bliss
  • hope for the future
  • social acceptability
  • fulfillment of emotional needs
  • feeling of