بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده

چکیدههدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین استراتژیهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی مهاجران شهر کرمانشاه می باشد.امروزه بخش قابل توجهی از مردم برای بهتر شدن وضعیت خود و فرزندانشان معمولا از زادگاه خود به مناطقی مهاجرتمی کنند که امکان پیشرفت برای آنان مناسبتر باشد، مجبور به مهاجرت از زادگاه خود به مناطق دیگر می شوند، در بسیاریموارد این مهاجران با محیطهایی مواجه می شوند که از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با محیط زندگی قبلی آنان تفاوتبسیاری دارد مطالعات نشان داده اند که هنگامی که افراد با یک محیط فرهنگی جدید روبرو می شوند که با فرهنگ بومیآنان تفاوتهای اساسی دارد با مشکلات زیادی در سازگاری با آن محیط مواجه می شوند، تا جایی که فشار ناشی از اینمساله آنان را دچار استرسهای زیادی می کند. در این مقاله با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه ساختار یافتهبرای 400 نفر مهاجر که بطور تصادفی انتخاب شدند، داده ها گردآوری شد. از روشهای آماری تحلیل عامل برای رواییسازه، آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش، ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات، تحلیل واریانس برایآزمون مقایسه میانگین ها و رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. براساس یافته های تحقیق رابطهو مدت (r=0/ و فرهنگ پذیری درمقصد( 119 (r=0/ معنی داری بین متغیرهای، راهبردهای فرهنگ پذیری( 74با سلامت روانی مهاجران وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما (r=0/ اقامت( 41،(Beta=0/ فرهنگ پذیری در مقصد( 18 ،(Beta=0/ تحت تاثیر متغیرهای راهبردهای فرهنگ پذیری( 66(Beta=0/ و منزلت شغلی( 22 (Beta= 0/ وضعیت تاهل( 096 ،(Beta=0/ وضعیت مسکن( 095 ،(Beta=0/ تحصیلات( 36از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. در مدل (R²=0/ قرارگرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند مقدار( 67مسیر، پنج متغیر مذکور به صورت مستقیم و سایر متغیرها به صورت غیرمستقیم تاثیر معنی داری بر روی متغیر وابستهداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relation Between Acculturation Stress and Mental

نویسندگان [English]

  • Moahmmadtaghi Iman 1
  • Golmorad Moradi 2
1 Sociology Department, Shiraz University
2 M. A in Demography
چکیده [English]

AbstractThe aim of this article is to examination of the relation between acculturation stress and mental health inthe town of Kermanshah. Nowadays, many people hoping to improve their own or their children’s life tohave their own country on moving other places. They may face with the problem of the immigrants’integration in the new place and the problem of how they can adapt themselves to the new environmental andcultural circumstances. When migrants encounter with a new cultural circumstances that differente from thenative cultural. Face with more probability in adaptation with new culture the process of adaptation isstressful for them and consequently lead to mental disorders. In this paper the survey method is used and datawere collected through structured questionnaire from 400 migrants who were selected randomly. The currentresearch employs factor analysis to verify constract validity and to determine reliability, choronbach alpha isused. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed.Multiple regression and path analysis were used to assess the research model. According to the researchfindings, there is a significant relationship between the immigrants’ mental health and acculturation stress (r=0.74), acculturation in destination (r = 0.11) and time stay (r = 0.41). Regression results show that the fivevariables: acculturation stress (Beta= 0.66), acculturation in destimation (Beta=0.18), education(Beta= 0.22),and job conditions (Beta= 0.095), marital statuse (Beta= 0.096) and job conditions(Beta= 0.095).this variableexplant 67 percent variation of dependent variable mental health(R² = 0.67). In path analysis model, the fiveabove-mentioned variable, have significant effect directly on dependent variable and other variable have anindirect effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Migration
  • Mental Health
  • Acculturation stress
  • Kermanshah