نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهامروزه برای ایجاد انگیز ه، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی، افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نهایت نیل به تعالی(سرآمدی) سازمانی، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند. یکی از راهبردهای نیل به تعالی وتفوق، از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب است. تحقیق حاضر برای شناخت مسیر نیل به تعالی سازمانی از طریق ایجاد فرهنگسازمانی متناسب با استاندارها و شاخص های تعالی سازمانی صورت گرفته است. این مقاله حاصل این طرح پژوهش ی می باشد کهمحققان پس از مطالعات گسترده کتابخانه ای به بیست الگو و مدل و اجزای تشک یل دهنده فرهنگ سازمانی دست یافتند و به اقتضایرا مطرح « مدل اسکیمویی فرهنگ - تعالی » مدلی تحت عنوان (EFQM) نوع صنعت، اهداف سازمان و توجه به الگوی تعالی سازمانیکردند. در این تحقیق به پیروی از مدل ذکر شده و با ساختاری تعریف شده و از طریق انجام روش تحقیق علمی از نوع پیمایشی ، ازشاخه میدانی با ارایه سوالاتی در بین جامعه آماری ۴۱۴ نفری و نمونه ۱۱۶ نفری که ترکیبی از مدیران و سایر کارکنان، که به دلیل عدمموافقت مسئولین صنعت محل انجام تحقیق ، از بیان نام آن خودداری شده است ، این تحقیق در سال ۱۳۸۶ در چارچوب یک طرحپژوهشی انجام شده است . جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ اعتبار پرسشنامه در وضعیت۰ بر اساس مطالعه مقدماتی برآورد گردیده است. نوع نمونه گیری تحقیق به صورت سیستماتیک / ۰ و وضعیت موجود ۹۷ / مطلوب ۹۵و تعدادی پیش آزمون برابر ۴۵ پرسشنامه بوده است. مقایسه ای میان فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود و مطلوب از نظر کارکنان ومدیران انجام شد و در نهایت به این نتیجه اشارت رفته است که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی، نیل به تعالی و موفقیتدر جهت اثر بخشی سازمانی را تسهیل می نماید. در این راستا، دستیابی به یک مدل بومی- کاربردی برای نیل به تعالی از طریق تقویتفرهنگ سازمانی میسر می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achieveing Organizational Excellence Through

نویسندگان [English]

  • Mehdi Abzari 1
  • Mohammadreza Dalvi 2
1 Management Department, the University of Isfahan
2 Ph.D student, Isfahan university
چکیده [English]

AbstractToday, In order to create motivation and desirable behavior in employees, to obtain organizational goals,to increase human resources productivity and finally to achieve organizational excellence, top managers oforganizations apply new and effective strategies. One of these strategies to achieve organizational excellenceis creating desirable corporate culture. This research has been conducted to identify the path to reachorganizational excellence by creating corporate culture according to the standards and criteria oforganizational excellence. The result of the so-called research is this paper in which researchers foundtwenty models and components of corporate culture and based on the Industry, organizational goals andEFQM model developed a model called "The Eskimo model of Culture-Excellence". The method of theresearch is survey and field study and the questionnaires were distributed among 116 managers andemployees. To assess the reliability of questionnaires, Cronbach alpha was measured to be 95% in the idealsituation and 0/97 in the current situation. Systematic sampling was done and in the pre-test stage 45questionnaires were distributed. A comparison between the current and the ideal corporate culture based onthe views of managers and employees was done and finally it has been concluded that corporate culture isthe main factor to facilitate corporate excellence and success in order to achieve organizational effectiveness.The contribution of this paper is that it proposes a localized –applicable model of corporate excellencethrough reinforcing corporate culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Culture
  • Organizational Culture
  • Excellence
  • EFQM
  • Industry