مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و

نویسندگان

1 گروه علوم احتماعی دانشگاه الزهراء

2 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده:در این مقاله چگونگی پیوند بین مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بررسی و تحلیل شدهاست که با روش پیمایشی انجام شده است. هدف کلی پژوهش، شناسایی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر وبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می باشد که به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بسترها و زمینه های مناسب وامکانات و شرایط لازم جهت حصول هرچه بیشتر مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر در ابعاد مختلف هدف اصلی اینپژوهش می باشد.با تکیه بر تئوری های موجود، اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی و خودپنداره از متغیرهای مهم و اثرگذار در تبیینمشارکت اجتماعی دانشجویان دختر می باشند.جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دختر 18 تا 29 ساله مشغول به تحصیل در دانشکده های علوم اجتماعیدانشگاههای دولتی شهر تهران تشکیل داده اند. نمونه گیری پژوهش با روش طبقه ای انجام شده و با استفاده از فرمولکوکران 343 نفر از دانشجویان دختر، به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند.آزمون های همبستگی پیرسون نشان می دهد رابطه سه متغیر سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی)، احساس بی قدرتی وخودپنداره با مشارکت اجتماعی معنادار می باشد و بیشترین تاثیر را متغیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دانشجویان(R2 = 0/ دختر دارد. بر مبنای نتایج پژوهش متغیرهای مذکور 22 درصد واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین کردند. ( 22

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Girl Students' Social Participation of Social Sciences Faculties in Tehran

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Saferi 1
  • Maryam Sadeghe 2
1 Social Seiances Department , Alzahra University
2 M.A. Student, Alzahra University
چکیده [English]

AbstractIn this paper, how relationship between girl students' social participation and effective factors on it, isexamined and analyzed and it has performed whit measurement method. General purpose of this study is toidentify status of girl students' social participation and examination of effective ,social factors on it and afterreaching to these purposes, identification of appropriate backgrounds and necessary facilities and conditionsto have girl students' social participation in different dimensions are the main purpose of this study.Whit relying on existing theories, social trust , feeling of not having power and self-centredness areimportant and effective variables in determining of girl students' social participation.Statistical society of the study is girl students in range of 18 to 29 years who are studying at the socialsciences' faculties in Tehran's governmental universities . Sampling of the study are sampling method andwith use of Cocran formula , 343 girl students were chosen as a sample society.Pierson tests show relationship between three variables – social capital (social trust), feeling of not havingpower and self- centredness with social participation have meaning and variable of social trust has the mostinfluence on girl students' social participation. Based on results of the study , above variables have 22%variance of social participation (R2=0/ 22).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of Not Having Power and Self-
  • Key words :Social Participation
  • Social Capital
  • Social Ttrust
  • Feeling of Not Having Power and Self