ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 یزد- صفائیه- دانشگاه یزد- دانشکده علوم اجتماعی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان گزارشکرده اند . سایر متغیرهای فردی (سن، تحصیلات، قومیت ، درآمد و مالکیت منزل مسکونی ) رابطه معناداری با ترس از جرم نداشته اند .از سوی دیگر متغیرهای مربوط به محله، از جمله بی نزاکتی، دلبستگی به مح له، کیفیت محله و درک جرم در محله به شکل معناداریبا ترس از جرم رابطه دارند . در رگرسیون چند متغیره نیز تنها متغیر بی نزاکتی وارد مدل شده و توانسته ۱۹ درصد از تغییرات متغیروابسته را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Fear of Crime in High Crime Areas in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Hossein Afrasiabi 2
  • Maryam Sourosh 3
  • Hossein Afrasiabi 3
1 Sociology Department, Shiraz University
2 یزد- صفائیه- دانشگاه یزد- دانشکده علوم اجتماعی
3 Ph.D Student, Shiraz University
چکیده [English]

This paper investigated fear of crime in the case of personal and neighborhood related variables. Aquestionnaire survey conducted in two high crime areas (Ahnmadino and Dehpialeh) in Shiraz-Iran, among300 residents. Results showed that among personal variables, gender had significant relationship with fearand surprisingly males were more fearful than females. Other personal variables didn't have significantrelationship with fear of crime (age, education, ethnicity, income, home ownership). But neighborhoodrelated variables (incivility, neighborhood attachment, and neighborhood quality and crime perception inneighborhood) significantly related to fear of crime. In regression multivariate analysis only incivilityentered and explained 19 percent of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: fear of crime
  • incivility
  • neighborhood attachment
  • neighborhood quality
  • crime