بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

چکیدهکشاورزی در مناطق توسعه نیافته و محروم یکی از مهمترین منابع اقتصادی و از ابعاد گوناگون، مؤثر بر زندگی اجتماعیافراد است. از طرفی با توجه به پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین و پیش بینی افزایش نیاز به محصولات کشاورزی،اهمیت ترویج و آموزش کشاورزی دوچندان می گردد زیرا پسندیده آنست که در راستای توسعه پایدار که هم رشدکشاورزی و نیاز غذایی جمعیت تامین گردد و هم پایداری درازمدت فعالیت ها و قابلیت های اراضی حفظ شود. ضمنآنکه به مناسبت های گوناگون از آنجا که ترویج به نشر آموزه ها و ایده های نوین می پردازد مستقیماً در زندگی اجتماعی وویژگی های فرهنگی اثر می گذارد روشن است که چگونگی ترویج کشاورزی و موفقیت آن نیز در ارتباط با کشاورزان واستقبال ایشان از ترویج به طور متقابلی از عوامل اجتماعی و فرهنگی اثر می پذیرد.هدف از این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر گرایش کشاورزان نی ریزی به ترویج کشاورزی میباشدو برای انجام این تحقیق از پیمایش استفاده گردید و شهرستان نی ریز یکی از مراکز مهم تولید محصولات کشاورزی دراستان فارس، به عنوان منطقه مورد پژوهش انتخاب شد. کشاورزان کل شهرستان با تعداد 9821 نفر جامعه آماری را تشکیلمی دادندکه نمونه آماری با بکارگیری فرمول کوکران تعداد 370 نفر برآورد گردید. ابزار گرداوری اطلاعات در این تحقیقپرسشنامه بود که توسط کشاورزان و درشرایط لازم توسط پرسشگران منتخب تکمیل گردید.بر اساس یافته های توصیفی54 % از کشاورزان نی ریزی اعلام نمودند تجربه شرکت در کلاس ها / پژوهش 96 % از پاسخگویان مردبوده اند همچنین 1شیوه های جدید کار کشاورزی را » و آموزش های ترویجی را دارا هستند. و در بخشی دیگر 24 % از نمونه آماری با اینکهمخالفت نمودند.نتایج استنباطی از این تحقیق نشان می دهد بین هر یک از متغیر های مستقل تحقیق از « آسان می کندجمله تقدیر گرایی،میزان مشارکت اجتماعی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، پایگاه اجتماعی افراد و باور به نوآوری ومتغیر وابسته پژوهش یعنی گرایش به ترویج کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Sociocultural Factors Affecting the Adoption of Agricultural

نویسندگان [English]

  • Nasrolah Poorafkari 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Seyed Reza GHotbi 3
1 Social Seiances Department, the University of Isfahan
2 Social Seiances Departmant , Islamic Azad University of Dehaghan
3 M.A. Sociology, Islamic Azad University of Dehaghan
چکیده [English]

AbsrtactAgricultural extension is the important part of agricultural knowledge Information system. This researchinvestigated the role of sociocultural factors that influence the acceptance of agricultural extension amongfarmers in Neyriz city. Neyriz Township is located in the southwest of Fars province. Because of theimportance of the agricultural section in the occupational structure and the economy of Neyriz area, it isessential that this issue be further investigated, hence, some related social factors were selected to beincluded in this study.The method of this research was survey and the tool of gathering information was questionnaire. Thestatistical population of the research included of 9821 farmers in the Neyriz. The sample group of 370persons has been chosen through the stratified sampling method, with the probable desired precision of %5and the confidence level of %95.The dependent variable of this research was "tendency toward agricultural extension", and selectedindependent variables included, fatalism, social status, belief in innovation, the rate of using mass media andsocial partnership.The results showed that all independent variables were significantly related to "tendency towardagricultural extension".Result of analysis multi regression show that independent variables such fatalism, social status, belief ininnovation, the rate of using mass media and social partnership have significant relations with dependentvariable and by them 45 percentage of total variance are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Attitude
  • Agricultural extension
  • Development
  • Culture
  • Neyriz