گرایشها و اولویتهای ارزشی دانشجویان

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

چکیده« ارزش ها » فرهنگ خاص خود را در فرهنگ کلی جامعه دارد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ جامعه ،« طبقه اجتماعی » هرمیباشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزش خاصی دارند و اولویت های ارزشی آنان با طبقات اجتماعی دیگر متفاوتاست. هدف این پژوهش، تعیین میزان و نوع پراکندگی گرایشهای ارزشی و نیز برری رابطه بین گرایشهای ارزشی و طبقه اجتماعی میباشد. نمونه آماری این تحقیق ۵۸۲ دانشجوی پسر و دختر مقطع کارشناسی در رشته های مختلف دانشگاه آزاد تبریز می باشد که ازبین ۱۹۰۵۲ دانشجوی این دانشگاه با فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با دانشکده و جنس انتخابشده است . براساس نتایج این پژوهش بطور کلی اولویت های ارزشی دانشجویان به ترتیب میانگین نمرات به دست آمده، ارزش۴۹ ) و ارزش / ۴۹ )، ارزش سیاسی( ۱۷ / ۵۱ )، ارزش اقتصادی( ۵۱ / ۵۲ )، ارزش نظری( ۹۸ / ۵۲ )، ارزش دینی( ۰۲ / اجتماعی( ۴۹۳۸ ) می باشد . آزمون تک نمونه ای کولموگروف - سیمونف نشان داد که متغیر گرایشهای ارزش دانشجویان تفاوت / زیباشناختی( ۹۱معنی داری با توزیع نرمال دارد . آزمون ناپارامتری فریدمن نیز تفاوت معنی دار رتبه های گرایشات ارزشی را مشخص کرد. آزمونهایمختلف آماری معنی داری رابطه بین گرایش ارزش دینی و طبقه اجتماعی را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Value Tendencies and Priorities of University Students and

نویسنده [English]

  • Mahmoud Elmi
Social Seiances Department , Islamic Azad University of Tabriz
چکیده [English]

AbstractEvery "social class" has its own culture in the general culture realm. One of the essential elements of eachsociety is the term "value". Individuals belonging to a particular social class, own specific value system, andtheir value tendency priorities are different from other social classes. The aim of this research is thedetermination of the rate and type of value tendency inclinations and social class. The statistical sampleincludes 582 male and female B.A. university students of various courses in Islamic Azad Tabriz University.The sample was chosen from, 19052 students using a random classified sampling method, appropriate to thefaculty and include respectively: social values(52.49), religious values(52.02), theoretical values(51.98),economic values(49.51), political values(49.17), and aesthetic values(38.9).the single-sample Kolmogrov-Smirnof difference from normal distribution. The non-parametric Freidman Test also showed significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Value tendencies
  • Value priorities
  • gender
  • Social class