تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2 گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

4 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

چکیدههدف پژوهش حاضر تعیین رابطه انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر،اخلاق کاری و گرایش اجتماعی با تغییر وضعیت اقتصادی شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشهر اصفهان است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شرکت کنندگان در نهمین دورهانتخابات ریاست جمهوری در شهر اصفهان، در سال 1384 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای 375 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی (فلدمن، 1981 ) پرسشنامهجایگاه مسئولیت وضعیت اقتصادی (فلدمن، 1981 )، و پرسشنامه گرایش اجتماعی (کرندال، 1969 ) بود. مهمترین یافته هایپژوهش نشان داد که بین تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اسناد به عوامل شخصی و اجتماعی رابطه معناداری وجود داردو نیز دو (p≤0/ بین عامل انطباق سازمان ها برای فرص تهای برابر با هر دو عوامل شخصی و اجتماعی ( 01 .(p≤0/01)0/ و اخلاق کاری با عوامل شخصی ( 05 (p≤0/ عامل فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر با عوامل شخصی ( 01بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری به دست آمد. گرایش اجتماعی با عوامل اجتماعی (p≤0/ و اجتماعی ( 01 (p≤و (p≤0/ بین انطباق سازمان ها برای فرصت های برابر ( 01 .(p≤0/ بهبود وضعیت اقتصادی رابطه معناداری دارد ( 05با تغییر وضعیت اقتصادی مردم رابطه معناداری به دست آمد. یافته ها (p≤0/ فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقربر اساس دو دسته نظریه کلی که در پیشینه پژوهش به آن اشاره گردیده است یعنی نظریه گرایش به خود اقتصادی وگرایش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Relation between Organization Accommodation for Equal

نویسندگان [English]

  • Ftemeh Rahimi 1
  • Hamidreza Oreizi 2
  • Zohreh Mosavi 3
  • Samad Klantari 4
  • Mokhtar Malekpoor 2
1 M.A. Student University of Isfahan
2 Psychology Department, University of Isfahan
3 Ph.D. Student , University of Isfahan
4 Political Sicence, Islamic Azad University of Shahreza
چکیده [English]

AbstractCurrent research aim was to determine the organization accommodation for equal Opportunity, internalTension of society for Poverty maintenance, a work ethics and social interest. Research method was surveyvia correlational type and statistical in population include Participants in 9th Presidential selection in Isfahancity (1384). Two stage random sampling method was economics status responsibility position (Feldman,1981), economic individualism inventory (Feldman, 1981), and social interest Questionnaire (Crendal,1969). The most significant findings indicate that there is relation between economic status change withpersonal and social attributions. Also there is significant relation between organization accommodation forequal opportunity and both internal Tension of society for Poverty maintenance and work ethic factors andpersonal and social attributions for economic improvement of subjects. There are significant relationsbetween social interest and social factor of economic improvement, and between organizationaccommodation for equal opportunity and both internal Tension of society for Poverty maintenance.Findings were discussed by two clusters of theorems namely economic self- interest and social- interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organization accommodation for equal Opportunity
  • internal Tension of society for Poverty