بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

3 هیات علمی

چکیده

چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص یات مهمجامعه ا یده آل م ی با شد و ا ین امر هنگام ی حا صل م ی گردد که اعضای آن جامعه به عنوان عناصر تشکیل دهنده اجزای نظام اجتماعیوظایف خود را شناخته و به آن عمل نمایند و همچنین خود را در برابر همنوعان خود مسئول بدانند. با توجه به اهمیت تعهد اجتماعیدر ثبات، سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه مطالعه این مقوله و شناخت آن در برنامه ریزی های اجتماعی ضرورتدارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با تعهد اجتماعی در میان جوانان در شهر شیرازمی باشد. جهت تنظیم چارچوب نظری تحقیق از رهیافت مبادله با تمرکز بر نظریات لاولر و یون استفاده شده است.روش تحقیق در این مقاله پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار یافته است. حجم نمونه ۳۸۲ نفر بود که برای افزایشدقت ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه در ۶ منطقه از شهر شیراز تکمیل گردید. برای پایایی ابزار تحقیق از آلفاکرونباخ و برایروایی از اعتبار معیار و سازه استفاده شد . داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی بررسی شدند. در این راستا برای آزمونفرضیات تحقیق از ضریب همبستگی و آزمونهای مقایسه میانگین ها استفاده شد. برای سنجش مدل تحقیق از رگرسیون چند متغیره بهروش گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد.یافتهها و نتیجه گیری: تحلیل دادههای این بررسی نشان می دهد که رابطه بین دو سازه رضایت اجتماع ی و هویت ملی با تعهدهویت ،(r=۰/ اجتماعی در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنادار است . بین تعهد اجتماعی جوانان و متغیرهای رضایت اجتماعی ( ۴۶وجود دارد. آمارها نشان می دهد که بین رضایت از زندگی و تعهد (r=۰/ و تحصیلات مادر ( ۳۱ (r=۰/ تحصیلات ( ۲۷ ،(r=۰/ ملی( ۶۷،(P=۰/ ۰) با سطح معنی داری ( ۰۰۰ / اجتماعی رابطه متو سط و معنی داری وجود دارد . ضریب بدست آمده برای این متغیر برابر( ۴۶بیانگر رابطه مثبت و مستقیم اما ضعیف بین دو متغیر مذکور می باشد . نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که ۶ متغیر رضایتتحصیلات ،(Beta=۰/ وضعیت تاهل ( ۲۶ ،(Beta=۰/ وضعیت شغلی( ۳۳ ،(Beta=۰/ هویت ملی ( ۴۲ ،(Beta=۰/ اجتماعی( ۳۹به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معادله شده (Beta=۰/ و سن ( ۱۳ (Beta=۰/ جنسیت ( ۱۷ ،(Beta=۰/۲۱).(R²=۰/ ۰ از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کرده اند( ۵۹ / و در مجموع ۵۹

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relation between Social Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Moahmmadtaghi Iman 1
  • Golmorad Mohammadi 2
  • Golmorad Mohammadi 3
1 Sociology Department, Shiraz University
2 Ph.D Student of sociology
3 کرمانشاه- کسری انتهای سجاد کوچه سوم زیباشهر
چکیده [English]

AbstractAims: One of the main problems in social science, particularly in sociology and behavioralscientific is youth s social commitment and their involvement to the basic rules in society. Socialorder reflects integrity between social system elements to achieve social aims which is maincharacteristic of ideal society. This can be achieved when members of society recognize and operatetheir tasks properly. The main purpose of this study was The Survey on Relationship betweenSocial Satisfaction and Identity with Social Commitment on Youths in the Shiraz City. This articleis passed on a social exchange approach with particular emphasis on Lawler and yoon ’s theory.Research method: This research conducted based on survey method and with questionnaireamong 19-35 years age old in the Shiraz City. Sample contained 400 persons and selected throughsystematic random sampling. Face, criterion and construct validity have been used to verify thevalidity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. To test the hypotheses,Pearson correlation coefficient and analysis of variance were employed. Multiple regression andpath analysis were used to assess the research model.Results and discussion: The data analysis show that the structural relationship between SocialSatisfaction and Identity with Social Commitment. According to the research findings, There issignificant relation between the youth s social commitment and social satisfaction, social identity,education and mother education. Regression results show that the six variables: social satisfaction(Beta=0.39), national identity (Beta=0.42), employment status (Beta=0.33), marital statues(Beta=0.26), education (Beta=0.21), gender (Beta=0.17) and age (Beta=0.13) entered to regressionmodel and explained 59 percent of dependent variable variance(R²=0.59).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Commitment
  • Social Satisfaction
  • National Identity
  • Youths
  • Shiraz