بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های دولتیکشور بر اساس نظرات اعضای هیأت علمی بود. سئوال های پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازمانی(توسعه ای، گروهی، عقلانیو سلسله مراتبی ) و شش مؤلفه مدیریت کیفیت فراگیر (رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات و تحلیل، مدیریتمنابع انسانی و مدیریت فرآیند ) تدوین شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت۱۳۸۵ است که از میان آنان یک نمونه ۳۳۰ نفری با روش - علمی تمام وقت و رسمی دانشگاه های دولتی در سال تحصیلی ۸۶خوشه ای و تصادفی ساده در چند مرحله انتخاب گردید و ۲۶۳ نفر از آنان پرسشنامه را پاسخ دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات شاملدو پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تدوین شدند. پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل ۴۲ گویه و۰ بر آورد گردید. / ۰ و ۹۶ / پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر دارای ۵۷ گویه بوده و ضرایب پایایی آنها به ترتیب ۹۳نتایج تحل یل رگرسیون نشان داد که بین فرهنگ توسعه ای و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در ابعاد برنامه ریزی استراتژیکو مدیریت فرآیند رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد . فرهنگ گروهی فقط با مؤلفه های رهبری و مدیریت منابع انسانی رابطه معنی دارو مثبت دارد . فرهنگ های عقلانی و سلسله مراتبی با تمام مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر رابطه مثبت و معنی دار دارند . در مجموعفرهنگ های سلسله مراتبی و عقلانی با میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه های کشور همبستگی بیشتری نسبت به سایرانواع فرهن گهای سازمانی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Types of Organizational Culture and the

نویسندگان [English]

  • Ali Yadekhasti 1
  • Saeid Rajaeipour 2
  • Hossein Molavi 3
1 Ph.D student in Educational Administration
2 School of Education, the University of Isfahan
3 Psychology Department, the University of Isfahan
چکیده [English]

AbstractThe main purpose of this study was to determine the relationship between the type of organizationalculture and the degree of total quality management acceptability at the Iranian public universities based onthe faculty members' perceptions. Four research questions were examined the relationship between fourtypes of cultures(developmental, rational, hierarchical and group cultures) and six TQM indices(leadership,strategic planning, customer focus, information and analysis, human resource management, and processmanagement).A descriptive –correlation research method was employed. The statistical population includedall tenure faculty members during 2005 -06 academic year from which a sample size of 330 was selectedrandomly through a cluster and multi-stage sampling method(263 subjects answered the questionnaires. Thedata gathering tools included two researcher –made questionnaires based on Likert’s five degree scale. Theorganizational culture questionnaire consisted of 42 items and the TQM questionnaire included 57 items, andtheir reliability coefficients were estimated 0.93 and 0.96 respectively.The results of regression analysis indicated a positive significant relationship between developmentalculture and the degree of acceptability of TQM in two dimensions including strategic planning and processmanagement.The relationship between group culture and TQM acceptability was positive and significantwith regard to leadership and human resource management. Rational and hierarchical cultures had positiveand significant relationships with all TQM indices. In sum, hierarchical organizational culture correlationwith TQM acceptability in the universities was stronger than the correlation of the other three types ofculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational culture
  • Total quality management
  • Universities