اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

چکیده

چکیدهطرح بحث : مقاله حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن در شهر سبزوار می پردازد. متغیر وابسته این پژوهش ،اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد رقیق یا تعمیم یافته و اعتماد غلیظ یا خاص گرایانه سنجیده شده است. با این حال تمرکزاصلی این تحقیق بر اعتماد رقیق است و چارچوب نظری مورد نظر نیز برای تبیین اعتماد رقیق، ارایه شده است . فرضیه های اینتحقیق از دو نظریه استخراج گردیده است: نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نظریه نهادی رزستین و استول.روش تحقیق : روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش می باشد. بدین منظور نمونه ای ۶۰۰ نفری از افراد ۱۸ تا ۶۵ساله شهر سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده، مورد مصاحبه قرار گرفتند یافته ها: یافته های آزمون تک متغیره نشان می دهد که بینمتغیرهای مستقل تجربه تبعیض، فساد، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد نهادی(این چهار متغیر مربوط به نظریه نهادی است) و سن، بااعتماد رقیق رابطه معنادار وجود دارد . جهت رابطه برای دو متغیر اول ، معکوس و برای باقی متغیرها ، مستقیم می باشد . اما رابطهمتغیرهای میزان عضویت در گروه های رسمی ، میزان استفاده از رسا نه ها ، میزان عضویت در گروه های غیر رسمی، تحصیلات، درآمد ومرتبه شغلی معنا دار نیست . در آزمون چند متغیره، متغیرهای اعتماد نهادی ، فساد ، امنیت اجتماعی و سن، به ترتیب وارد معادله شدند .این متغیرها در مجموع ۵۳ درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد رقیق را تبیین می کنند.نتیجه: نتایج این پژوهش نشان می دهد که قدرت تبیین نظریه نهادی نسبت به نظریه سرمایه اجتماعی جهت تبیین هر دو بعداعتماد به ویژه اعتماد رقیق، در جامعه مورد مطالعه بسیار بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Trust and Its Determinants: Institutional Theory or Social Capital

چکیده [English]

AbstractObjective: This study aims at investigating social trust and its determinants in Sabzevar city. Thedependent variable social trust has been measured through two dimensions: thick trust and thin trust.However our emphasis is on the second one. Hypotheses have been extracted from two theories: socialcapital theory of Putnam and institutional theory of Rothstein and Stolle.Method: Through survey method and questionnaire technique, a sample of 600 individuals at the age of18-65 was interviewed.Findings: Results indicates that there is a significant relationship between independent variablesincluding discrimination experience, corruption, feeling social security, institutional trust(these fourvariables are based on institutional theory) as well as age, and thin trust. These relationships are negative forthe first two variables and positive for the rest. However there is not a significant relationship betweenvariables such as participation in formal groups, using media, participation in informal groups, education,income, and job rank. In multivariate analysis using stepwise regression method, four variables entered inthe model orderly: institutional trust, corruption, social security and age. The four variables explain 53percent of the variance of dependent variable- thin trust.Result: All together we found out the Rothstein and Stolle's institutional theory is more suitableto explain social trust than Putnam's social capital theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corruption
  • Discrimination
  • Generations
  • Institutional trust
  • Social Trust