بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیدهجامعه فعلی ایران به دلیل تغییرات و تحولات اجتماعی و مسا یل خاص دوران گذار از بعد ارزش ها ی فرهنگی واجتماعی درگیر چالش می باشد . یکی از مؤلفه های مهم این تغییر و تحولات دوران گذار، بحث هویت اجتماعی است . دراین پژوهش سعی شده است هویت اجتماعی در بستر تغییراتی که در نگرش و ارزش های افراد ایجاد می شود مورد تجزیهو تحلیل قرار گیرد . برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شده و مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمرانهستند که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد ٢٥٤ نفر انتخاب شده اند. در این پژوهش ارتباط و تأثیر متغیرهای پایگاهاجتماعی  اقتصادی، تحصیلات والدین، آگاهی اجتماعی از حقوق و وظایف، میزان دینداری و نگرش به اشتغال با هویتاجتماعی مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده استنشان م ی دهد که متغیرهای مزبور توانست ه اند تقریبَا ۵۶ درصد واریانس R2 =٠/ که نتایج حاصل از طریق ضریب تعیین ٥٦٣متغیر وابسته هویت اجتماعی را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Social Identity Among Girls Student of Ahwaz Shahid

نویسندگان [English]

  • Alihossein Hossein Zadeh
  • Farhang Ershad
  • Amin Niazi
Social Sciences Department , Ahwaz Shahid Chamran University
چکیده [English]

AbstractThe Iran’s recent society due to social changes and its particular problems of transitional period has beenchallenges in various ways especially in the dimension of socio – cultural values. One of the importantobjects of this change in the transitional period is social identity debates. In this study attempt has beenmade to analyses the social identity through modern and traditional concepts, with the view of changeswhich occur in the attitude and social values of the people. This study performed by using survey method,Research universe consists of all girls’ students of shahid Chamran University, and 254 cases were selectedthrough random sampling method. The statistical analysis of data is based on, correlation and multi variableregression, in this research impact of socio – economic status, educational level of parents, social awarenessabout rights and duties, religions practice and occupational perspective are studied with social identity.Result indicated that, the above mentioned in depended variables could explain 56% of the variations of thedependent variable (social identity).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: social identity
  • traditional society
  • modern society
  • traditional values
  • modern values