تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

چکیده

 چکیدهبه دلیل اهمیت والای نوعدوستی در روابط اجتماعی و کارکردهای مثبت آن بر نظام اجتماعی, تحقیقات گسترده ای در این حوزهصورت گرفته است . برخی از این پژوهش ها به بررسی ارتباط جنسیت و نوعدوستی پرداخته اند . فرض عمومی و پذیرفته شده ایناست که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت اساسا ناشی از نقش های جنسیتی است . پژوهشحاضر تلاش کرده است تفاوت های جنسیتی در رفتار نوعدوستانه را با لحاظ کردن نقش های جنسیتی مورد بررسی قرار دهد . روش۱۵ ساله شهر یاسوج هستند که ۳۸۶ نفر بعنوان نمونه ‐ به کار رفته در این پژوهش , روش پیمایشی است . جامعه آماری کلیه افراد ۶۰تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار تحقیق، پرسشنامه می باشد که جهت تعیین اعتبارآن از روش اعتبار سازه به کمک تکنیک تحلیل عامل و جهت تعیین پایایی از شیوه هماهنگی درونی به روش آلفای کرانباخ استفادهشده است . نتایج پژوهش بیانگر آن هستند که تفاوت های جنسیتی تاثیری بر رفتار نوعدوستانه ندارد . به علاوه نقش های جنسیتی نیزارتباط معنا داری با رفتارهای نوعدوستانه نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Gender Differences in Altruistic Behaviors

نویسنده [English]

  • Siroos Ahmadi
Sociology Department, Yasoj University
چکیده [English]

AbstractBecause of importance of altruism in social relationships and its positive functions on social systems,extended researchs have been conducted in this area. Some of these researchs have investigatedrelationships between gender to the altruism. General and acceptable assumption is that altruistic behaviorsof men and women are different and this difference is due to gender roles. This research has attempted toinvestigate gendered differences in altruistic behaviors concerning gender roles in yasouj city. Researchmethod is cross-sectional survey and statistical society is all of individuals aged 15 through 65 in which 386subjects were selected by means of Random multi ‐ stage sampling. Measurment tool is a questionnaire ,that construct validity through Factor analysis has been used for determination of the validity and thereliability was measured by means of cronbach alpha coefficient. Research findings show gendereddifferences don’t impact on altruistic behaviors. In addition to there is no significant relationship betweengender roles to altruistic behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Altruism
  • gender
  • Gender Roles
  • Yasouj