بررسی عوامل مؤثر بر سرقت نوجوانان

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهمقاله حاضر به بررسی عوامل م ؤثر بر سرقت نوجوانان در کرمانشاه با رویکردی ترکیبی پرداخته است . مبنای نظری پژوهشبرتئوری های همنشینی افتراقی ، کنترل اجتماعی ، احساس محرومیت نسبی و شرایط آنومیک خانواده استوار می باشد . روش تحقیق ،پیمایشی و از نوع روش علی ‐ مقایسه ای است . اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه هدایت شده محقق ساخته جمع آوری گردیدهاست. جمعیت آماری متشکل از دو گروه مستقل تجربی و کنترل است : گروه تجربی شامل کلیه سارقین نوجوان نگهداری شده درزندانها و مراکز اصلاح و تربیت کرم انشاه و گروه کنترل مشتمل برکلیه دانش آموزان سنین ۱۲ تا ۱۸ سال شاغل به تحصیل در سال۸۵ در کرمانشاه می باشد . نتایج تحقیق نشانگر تفاوت معنادار میان دو گروه تجربی (سارق) و کنترل (غیر سارق ) به لحاظ ‐ تحصیلی ۸۶میزان گسیختگی خانوادگی ، وضعیت اجتماعی‐ اقتصادی، میزان پیوند اجتماعی، میزان احساس محرومیت نسبی و میزان همنشینی باکجروان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Robbery among Youth in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohseni Tabrizi 1
  • Alireza Mohseni Tabrizi 2
  • Satar Parvin 3
1 تهران
2 Social Sciences Department, Tehran University
3 M. A of sociology
چکیده [English]

AbstractThis article is to study the effective social factors in teenager’s deviant behavior inKermanshah. The theoretical base of the research is deferential association, social control, relativedeprivation feeling and amomic situation of family, the methodology is casual comparative and theway of collecting data is by questionnaire. The statistical society includes2 groups: 1) experimentalgroup including teenager jobbers committing robbery in Kermanshah 2) control group including thestudents from 12-18 studying in Kermanshah the findings show that there is a significant diferencebetween the experimental group (robber) and control group (non jobber) based on family disruption,socioeconomic situation of family the range of social bond the range of relative deprvation feelingand the range of associationg with devianl people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Delinquency
  • Robbery
  • family disruption
  • socioeconomic situation of family
  • social