رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش عاطف ی مدیران و جو سازما نی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی است کهشرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد انتخاب شده است. در این پژوهش ، ۳۰ مدیر از مدیران صنعت نفت مل ی ای ران وشرکت های تابعه بصورت خو شه ای انتخاب شدند که بر ای جمع آور ی اطلاعات، از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است . در این مقاله مباحث به دو قسمت تقسیم شده اند: نخست مباحث مربوط به هوش عاطفی و جو سازما نیعنوان شده اند که فهرست اولیه ای معیارها ی هوش عاطفی از "مدل گولمن " استفاده گ ردید است .لازم به ذکر است که برایاندازه گیری شاخص های جو سازما نی در این تحق یق از رویکرد "لیمن" استفاده شده است . سپس تا ثیر مولفه ها ی جوسازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیرنده بررسی شده اند . همچنین بر مبنای "مدل میخا ی ل مارکوارت " از فرهنگ سازما نییادگیرنده، پرسش نامه ای طراحی شد . بر اساس یافته های ناشی از مبانی نظری و نتایج تحلیلی اطلاعات جمع آوری شده ازطریق مطالعات میدانی ، ۴ فرضیه مورد تا یید قرار گرفته است . یافته های پژوهش بی انگر آنست که هوش عاطف ی بالا یمدیران با جو سازما نی همبستگی مثبت و بالایی دارد. ضرایب همبستگی پیرسون بین مولفه ها و نتایج به دست آمده حاک یاز آنست که هوش عاطف ی بر مولفه "اعتبار" بیشترین تاثیر را دارد. در پایان، نتایج تاثیر هوش عاطف ی مد یران و رتبه بندیتاثیر متغیرها بر فرهنگ سازمانی یادگیری با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین منافع حاصل از آن ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Emotional Intelligence of Managers and Organization

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • Vahab Khalili Shojaei 2
1 Management Department , Tarbiat Modares University
2 Ph.D. Candidate , Tarbiat Modares University
چکیده [English]

AbstractThe pupose implementation of the present study is investigating the Relationship between EmotionalIntelligence (EI) of Managers and Organization Climate with Organizational learning culture of which NIOC1 has been chosen as case study. In this article, 30 managers of NIOC and suborganizations have been chosenby clusterly method base that using interview and questionnaire for gatering information. In this articlesubjects are splited for two classify. Fistyly, deal with emotional intelligence and organization climate thatpreliminary criteria utilized by leaman model. It goes without saying that for measuring organization climatecriteria, leaman approach has been used then impact of organization climate criteria has been investigate onOrganizational Learning Culture. In the mentime, a questionnaire has been design base on Marquardt model.On the base on literature review and results of analytical gatering information by field studies, 4 assumptionshave been confirmed. The results of studies clarify that there was a significant positive correlation betweenhigh of emotional intelligence of Managers with organization climate. Meanwhile, pierson correlationcoefficient between criteria and the results showes that has most effective impact on credibility criteria. Inthe last, the results of emotional intelligence of Managers impacts and rating of this impact on OrganizationalLearning Culture have been presented by friedmann test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Emotional Intelligence (EI)
  • Organizational Climate
  • Organizational Learning Culture