بررسی تأثیر رشته تحصیلی بر میزان دین داری دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشته جامعه شناسی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

چکیدهتاکنون توسط اندیشمندان عالم به دو نوع واقعیت اشاره شده است : واقعیت غیب و واقعیت مشهود . اندیشمندان ادیانابراهیمی در مورد واقعیت غیب و رابطه آن با واقعیت مشهود با استناد به وحی الهی سخن م ی گو یند. این سخنان دردوران قبل از رنسانس در ارو پا آنچنان با خرافات مخلوط شده بود که اندیشمندان آن دیار را بر آن داشت تا صرفا بهتجربیات خود اتکا کنند و فقط به واقعیت مشهود بپردازند . از این رو مکتب دنیاگرائی به عنوان یک ارزش به وجودآمد و علوم صرفًا تجربی ملاک عقلانیت و مرجعی برای زندگی آنان گردید . علوم جد ید با عمدت ًا نگرش اثبا تی ازابزارها و وسا یل عمده در صنع تی شدن و تجدد گردید . در این م یان از نظر کارکرد رشته جامعه شناس ی نقش برجستهتری در جا یگزینی اد یان اله ی به خود گرفت . بدنبال رونق تجدد این علوم همراه با دست آورد های خود در تمامجهان گسترش یافتند. در جامعه ی ما نیز نظام آموزش ی، خصوصا " در مقاطع عا لی به همان شکل رواج یافت. پژوهشحاضر بر آن است تا تا ثیر تحص یل در دانشگاه را بر م یزان دینداری دانشجو یان بسنجد، و به مقا ی سه تا ثیر تحص یل دررشته جامعه شناسی و دیگر رشته ها بر میزان دینداری بپردازد. این تحقیق همچنین به دنبال سنجش و کنترل متغیرهایزمینه ای بر م یزان د ین دار ی دانشجو یان نیز م ی باشد . تحقیق به صورت بررس ی از نوع روند پژوه ی و با استفاده ازروش مقا یسه ای پیش رفته با وس یله پرسشنامه اطلاعات خود را از نمونه ای از دانشجو یان دانشگاه ش یراز و دانشگاهمورد تحل ی ل SPSS علوم پزشک ی ش یراز در رشته ها ی مختلف به دست آورده است . نتایج که با استفاده از نرم افزارقرار گرفته است نشان م ی دهد که رشته ها ی پزشک ی، کشاورز ی و جامعه شناس ی بی شترین تأ ثیر را بر د ی ن دار یدانشجویان به صورت منف ی داشته اند و دانشجو یان علوم انسا نی کمتر ین اثر را پذ یرا شده اند . هر چند به طور کل یعلوم سکولار تأ ثیر خود را بر دانشجو یان م ی گذارند . یافته ها ی ما حکا ی ت از ای ن دارند که تنها رشته ای کهدانشجویانش با د ینداری کمتر از د یگر رشته ها وارد دانشگاه م ی شوند اما د یندارتر از آنچه بوده اند از دانش گاه خارجمی شوند رشته هنر و معماری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Affect of the Field of Study on the Religiosity of Different

نویسندگان [English]

  • seyed Saeid Zaheh 1
  • Ahmad Sadeghi 2
1 Sociology Department , Shiraz University
2 M.A., Socilogy
چکیده [English]

AbstractReviewing history of human thought, there are two different realities talked about: observable andnon-observable. Abrahamian religious thinkers referring to revelation, talk about non-observable realityand its relationship with observable reality. These materials were mixed with superstitious in such a waythat European thinkers preferred just to rely on experience and talk about observable reality afterRenascence. So, secularism appeared as a value and experimental sciences became the sign of wisdomand a reliable reference for the life. New sciences with positivistic viewpoint became a good referencefor industrialization and modernism. Meanwhile sociology improved as a substitute for religion's socialfunctions. As modernism improved and expanded, these sciences with all their outcomes spread all overthe world. In our country, especially higher education, improved in this tradition. This research seeks tofind the impact of these studies on the religious attitude of students and compare Sociology's affect withother fields influence in this respect. Also this research would likes to examine some backgroundvariables effect on religious status of the students. This is a survey, longitudinal and a comparative study.Questionnaire is our tool for data gathering from Shiraz University and Shiraz Medical Universitystudents in different fields of study. Results, analyzed with SPSS software, shows that medical studies,agricultural sciences and sociology have the most negative affect on religious attitude of students. Thosewho are studying Humanities are the list influenced students, but any how all secular fields have theirown impacts. Our findings show that the only field that students left university with more religiousattitudes in regard of what they had at the entrance are Architecture students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: secularism
  • Religiosity
  • Youths
  • University
  • field of study
  • sociology