بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

چکیدههدف از این پژوهش شناسا یی عوامل موثر بر مشارکت اجتماع ی ش هروندان جامع ه شهر ی ایلام است . روش تحقیق دراین پژوهش کم ی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه بر ای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق٣٨٥ نفر بوده اس ت که به روش نمونه برداری خوشه ای توأم با روش تصاد فی انتخاب شدند . چارچوب مفهوم ی این تحق یق،نظریه های وبر، هومنز، لرنر، گای درام، اوکلی و مارسدنن و پارسونز می باشد. در ای ن تحقی ق، ارتباط متغ یرها ی جنس،وضعیت اشتغال، وضع یت تاهل، تحص یلات، رضا یت از خدمات شهر ی، عض ویت در تشکل ها ی اجتماع ی و شرکت درانتخابات با متغ یر مشارکت اجتماع ی شهروندان مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون دو متغ یره نشان از معناداربودن ارتباط متغ یرهای فوق بغ یر از جنس بر مشارکت اجتماع ی داشته است . نتایج حاصل از آزمون چند متغ یره نیز نشان دادکه در نها یت متغ یرهای مستقل ٥٢ درصد از وار یانس متغ یر وابسته را ت بیین کرده اند . که در ای ن م ی ان متغ ی ر شرکت درانتخابات بیشترین سهم را در ت بیین داشته است. نتایج این تحقیق بطور کلی نشان از این مساله دارد که مشارکت اجتماع یدر بین مردم شهرستان ایلام، هنوز به عنوان یک مولفه مدرن شناخته نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey Study of Effective Factors on Social Participation of Citizens, A Case

نویسندگان [English]

  • Karim Rezadoost 1
  • Alihossein Hossein Zadeh 1
  • Hamid Abed Zadeh 2
1 Social Sciences Department , Ahwaz Shahid Chamran University
2 M.A. Sociology
چکیده [English]

Abstract:Social participation is considered as one of the essential elements to reach development. Socialparticipation means individuals' mental and emotional attachment to the group condition for the accessinggroups' commitment to the work. This study is exploratory in nature and data has been collected byquestionnaires from 385 through sampling method.To explain the effective factors on social participation, the theories of weber, Durkhiem, homens,parsons, maccleland, siemel and bernschtain were used and finally parsons theoretical of model was appliedfor this study.The result of the research showed that, the effective factors on social participation are education, maritalstatus, social status, occupation, membership of social organization, public services contentment andParticipating in elections. The result of multi – variant analysis showed that the independent variables whichare significant in this study are about 52 percent at the variances in the dependent variables could beexplained, and taking participate in election has more effect than the other variables. Thus income and socialstatus have less effect on social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: social participation
  • social status
  • social interaction and public services contentment