بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

 چکیدهاین تحقیق، با ر ویکرد کمی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است . چارچوب نظری پژوهش، از دو نظریهسلسله مراتب نیازهای مزلو و نظام های بوم شناسی انسانی تشکیل شده که بر اساس مفاهیم عمده آن ها و مطابق با جامعه ی آماریمورد مطالعه شاخص هایی تد وین و به کار بسته شده است . با استفاده از فرمول کوکران ۴۰۰ نفر از مردم شه رستان بیرجند به عنواننمونه انتخاب شده، سپس به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهای، افراد واقع در سنین بین ۱۵ تا ۶۵ سال مورد مصاحبه قرارگرفتند. فرض محوری تحقیق آن است که کیفیت زندگی موضوعی ذهنی  عینی است و خود نیز تحت تأثیر عوامل ذهنی  عینی قراردارد. بر این اساس، رابطه کیفیت زندگی با هر یک از ُنه متغیر مستقل خاستگاه اجتماعی ، وضعیت اشتغال ، سطح تحصیلات ، مرتبهشغلی، میزان درآمد، میزان بهره مندی از شبکه های حمایت اجتماعی ، شیوه جامعه پذ یری در خانواده ، میزان استفاده از رسانه هایو با استفاده از آماره های تحلیل واریانس و رگرسیون یک متغیره spss همگانی، و نگرش های سنتی /مدرن از طریق نرم افزار آماریآزمون شده، نتایج به دست آمده نشان می دهد که کلیه این روابط معنی دار و مستقیم است . همچنین، در تح لیل رگرسیون چندمتغیره،پنج متغیر سطح تحصیلات، شیوه جامعه پذیری در خانواده، میزان استفاده از رسانه های همگانی، مرتبه شغلی، و میزان بهره مندی ازشبکه های حمایت اجتماعی وارد معادله شده، بر روی هم ۴۴ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Socio-Economic Factors in Relation to Quality of Life

نویسندگان [English]

  • Habib Ahmadi 1
  • Alireza Eslam 2
1 Sociology Department, Shiraz University
2 Ph.D student of sociology, Shiraz University
چکیده [English]

AbstractThis study has been performed by quantitative approach, survey method, and questionnaire technique.The theoretical framework has been synthesized from Maslow's theory of hierarchical needs, and humanecological-systems theory. Based on the main concepts of the theories, and regarding the populationcharacteristics, some indicators have been extracted. Data have been collected from 400 samples, calculatedby Cochran' formulae, residing in Birjand city at the age of 15-65 years old with multistage cluster samplingmethod. Our basic assumption is that the intensity and direction of Quality of Life is subjective-objectiveand in turn, it is influenced and determined by subjective-objective factors. On this basis, by SPSS programand statistics such as analysis of variance and univariate regression, the relationships between Quality ofLife and nine independent variables were analyzed. These variables include: social origin, employmentposition, level of education, occupational rating, level of income, benefitting from networks of socialsupport, socialization manner in family, using mass media, and modern/traditional attitudes. The resultsshow that all of these nine relationships have been significant and positive. Additionally, in multivariateregression the five variables –level of education, socialization manner in family, level of using mass media,level of benefitting from social support networks, and occupational rating— have been included in theequation, and they have collectively explained 44 percent of variances of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: quality of life
  • Well-being
  • Well
  • Being
  • Birjand
  • Basic Needs
  • Human Ecology