بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهتوسعه دارای ابعاد پیچیده ، متنوع و متکثر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، روان شناختی و سیاسی است . برای فهم عوامل وموانع توسعه باید همه مولفه های مذکور مورد پ ژوهش قرارگیرند ، اما عناصر فر هنگی – اجتماعی نقشی بنیادی در فرایندتوسعه ایفا می نمایند . در این مقاله برآنیم که دریابیم : چرا علی رغم اینکه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های کلانصنعتی ، اقتصادی و تجاری در هرمزگان صورت پذیرفته و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی متعددی تاسیس شده اند ،این م نطقه توسعه درخور نیافته است و هنوز در زمره ی مناطق محروم طبقه بندی می گردد ؟ در این پژوهش با الگوقراردادن نظریه نوسازی اجتماعی پارسنز و با روش پیمایشی و با استفاده از مقیاس های لیکرت ، تمایزات معنایی (برشقطبین) و فرافکنی خاص گرایی را که یکی از موانع عم ده فرهنگی ‐اجتماعی توسعه محسوب می گردد ، در شهر٢) ، غیربومی / بندرعباس مورد آزمون قراردادیم . نتایج بررسی نشان داد که میانگین خاص گرایی شهروندان بومی ( ٨٨٢) بوده است. / ٢)و شیعیان ( ٩٥ / ٢)، اهل سنت ( ٨ / ٢)، مردان ( ٩٣ / ٢)، زنان( ٨٦ / ها( ٩٨

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Socio-Cultural Obstacles of Development with Emphasis on

چکیده [English]

AbstractDevelopment has difficult , different and many economical , social , cultural , psychological and politicaldimentions .For understanding of reasons and obstacles of development , all the mentioned options shouldbe researched , but socio-cultural elements has fundamental role in development process.In this article wewant to find :why in spite of enormous industrial, economical and commercial investing and severaluniversities and high training institutions which has established in Hormozgan , this region doesnot haveenough development and still classifies as a divested region?In this study we test Particularism thatconsidered as one of the main socio-cultural obstacles of development in Bandarabbas city with modelingsocial-modernization theory of Parsons, Survey method, Likert-Scale, Semantic differencial and Projection.Based on the results , average of Particularism in Sample statistic is (2/89), that in separation : for nativescitizens is (2/88), non-native is (2/98),women is (2/86), men is (2/93),Sunnites is (2/8) and Shiites is(2/95).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Development
  • Social interaction and Socio-cultural
  • Social modernization
  • Particularism
  • Social interaction and Socio
  • cultural