بررسی نقش آموزشگاههای آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رشت بر توسعه

نویسندگان

گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

چکیده

چکیدههدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تأثیر این نوع آموزشها بر توسعهتوانائیهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلانتوسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ١٢ شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید:الف‐ توسعهتوانائیهای فردی (افزایش اعتماد به نفس – افزایش توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح – افزایش ابتکار عمل)؛ب – توسعهفرهنگی ( گسترش فرهنگ مطالعه – شناخت بیشتر نسبت به اهداف آموزش، غنی کردن اوقات فراغت )؛ج – توسعهمناسبات اجتماعی (بهبود روابط اجتماعی – کمک به حل منطقی مشکلات فردی و اجتماعی گسترش و مهارت های فردیو اجتماعی )؛د‐ توسعه اقتصادی (تسریع در پیدا کردن شغل – استفاده بیشتر از تسهیلات مربوط به حرفه گسترش مهارتهای درآمدزا). سوالات تحقیق در مورد تفاوت میان مربیان و کارآموزان از نظر متغیرهای نظیر نوع دیدگاه، جنسیت،تحصیلات، گروههای سنی، رشته های آموزشی که بیشترین فراوانی را دارند، با عنایت به تأثیر آموزشهای آزاد بر توسعهمورد توجه قرار گرفت.روش تحقیق از نوع کمی و تکنیک پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیهآموزشگاههای آزاد در رشته های مختلف شهر رشت در نیمه دوم سال ٨٠ و نیمه اول سال ٨١ دربرگرفته است.حجم نمونه ١٧٠ نفر از مربیان و ١٧٠ نفر هم از کارآموزان بوده است. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بود کهبرای سنجش پایائی ابزار مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب آلفا برای هر چهار شاخصکلان بالای ٨٠ % بوده است که پایایی را کام ً لا مورد تأیید قرار می دهد. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون هایاستفاده شده است. (ANOVA) و آنالیزواریانس (T-Test) آمارییافته های تحقیق در سه گروه جداگانه یعنی الف‐ مربیان، ب‐ کارآموزان، ج‐ مربیان و کارآموزان بدست آمده استدر بخش الف و ب تفاوت معنی داری در میان شاخص های کلان توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت اما دربعد توسعه فرهنگی تفاوت معنی دار وجود داشت. در بخش ج نیز در میان هر چهار شاخص کلان توسعه تفاوتمعنی داری مشاهده نگردید. به دیگر سخن هر دو گروه مربیان و کارآموزان دارای دیدگاه یکسانی در زمینه تأثیرآموزشگاههای آزاد بر توسعه فراگیر بودند..

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of Effecting of Open Educational Institutions on

نویسندگان [English]

  • Nader Ofoghi
  • Abbas Sadeghi
Social Sciences Department , the University of Guilan
چکیده [English]

AbstractThis research examines the effecting of Rasht city open educational institution on economic, social,cultural and individual development. The fallowing twelve micro indexes are considered by the researchers,derived from above mentioned four indexes:Individual development (including increasing of self-confidence, right decision making, creativity).Cultural development (including extention of study culture, understanding educational aims, filling sparetimes).Social development (including improvement of social relations, helping to solve individnal and socialproblems logically, extention of individual and social skills).Economic development (including providing job rapidly, using vocation facilities , increasing of incomesthrongh skills).Also, reseach questions were about the differences of trainee and trainers in terms of gender, study, agegroups and disciplines which had more frequencies. The type of research was descriptive. The statisticalpopulation were all of open educational institutions in Rasht city in second part of 1380 and first part of1381.The samples were 170 trainers and also 170 trainees (by selection of 5 percent of 3400 trainers)The tool of the research was made by the researchers. The realibilty of the questions was high (nearly %80Chronbach’ Alpha Coeffecient).To Analysis of questioners were used T-test and ANOVA Variance statistical tests.The findings of the research were in three groups as following:A.Trainers B.Trainees C.Trainers and traineesIn part A, and B, there were no significance differences about individual, social and economicdevelopment but there was significance difference about cultural development.In part C, there were no significance differences about individual, cultural, social and also economicdevelopment. In other words two groups (trainers and trainees) had the same viewpoints about effecting ofopen educational institutions on development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Development
  • Open Educational institutions
  • individual
  • cultural
  • social
  • economic