بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

چکیدهویژگی های جامعه معاصر سبب شده که اعتماد، کارکرد ویژه ای پیدا کند. در این میان با توجه به دغدغه های مربوط بهحفظ نظم اجتماع ی و کنترل اجتماع ی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پل یس از اهم یت و یژه ای برخوردار است . درتحلیل شکل گیری اعتماد دو دیدگاه کلی وجود دارد:بر اساس د یدگاه جامعه ‐ محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه ها ی رسمی و غیررسمی موجود در جامعه، اعتمادنیز گسترش م ی یابد. در مقابل، ره یافت نهاد ‐ محور معتقد است که مهمترین عوامل موثر در ایجاد و حفظ اعتماد، نهادها وسازمانهایی هستند که مجر ی س یاستها م ی باشند یعنی دستگاهها ی اجر ایی دول تی. مقاله حاضر بدنبال مقا یسه این دو د ی دگاهدر تحل یل اعتماد مردم به پل یس است . بدین منظور با استفاده از روش پیمای شی تعداد ۷۹۴۹ نفر از جمع ی ت روستا یی وشهری در شهرستان ها ی مختلف استان مازندران با ش یوه نمونه گ یری طبقه بند ی شده چند مرحله ای مورد بررس ی قرارگرفتند.یافته ها ی تحق یق حاضر حاک ی از آن بود که در ت بیین اعتماد مردم به پل یس ب یش از متغ یرها ی فرد ی و مشارکت درانجمن ها ی داوطلبانه، متغ یرهای اجتماعی و به خصوص عوامل مربوط به حکومت عادلانه و کارآمد موثر است . بر ای ناساس، نوع نگرش مردم به کنش گران دول تی و نحوه عملکرد سازمانها ی دول تی بر ارز یابی آنان از قابل یت اعتماد به پل یستاثیر فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study about the Factors Affecting People's Trust to Police

نویسنده [English]

  • Mahmoud Sharehpour
چکیده [English]

AbstractThe characteristics of modern society have produced new functions for trust. Given the existing concernsfor maintaing social order and control in modern society, people's trust to police has gained a highsignificance and importance. Two general perspectives exist to explain the formation of trust. According tosociety-centered approach, trust expands as people's participation in formal and informal netwoks increases.In contrast, institution-centerd approach argues that the institutions that arecentral for the creating and maintaining trust are the policy-implementing institutions, that is, public servicesystems. The present paper seeks to compare these two perspectives with regard to people's trust to police. Indoing so, it employed survey method with 7949 respondents from rural and urban areas in Mazandaranprovince. The multi-satge clustered sampling method was used. The findings showed that for the explanationof people's trust to police, social factors, in particular, the quality of government is more effective than thebackground variables and even participation in voluntary associations. Thus it can be argued that people'sattitudes towards government agents and the performance of public organizations have a strong influence ontheir evaluation of police trustworthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trust
  • generalized trust
  • Social Capital
  • social exclusion
  • voluntary associations