بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان

نویسندگان

چکیده

بررسی عوامل م ؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندانجعفر هزار جریبی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی *رضا صفری شالی، پژوهشگر اجتماعیچکیدهاعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمانبا تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغ ییرات جوامع ، ابعاد و دایره اعتماد فقط شامل فامی ل واجتماع محل ی نمی شود بلکه میزان آن در ارتباط با سازمانها، نهادها و اصناف مختلف مطرح می شو د. بر ای ن اساس بر ایجلب اعتماد شر ایطی لازم است که سازمانها و اصناف باید به آن پا یبند باشند . از جمله شرایط لازم برای تداوم فعا لیت آنهاصداقت ، کار ایی و حرکت در جهت تحقق اهداف جمع ی است. مقاله حاضر براساس نتایج دو پیمایش مل ی در خصوصاعتماد اجتماع ی در شهرها ی تهران ، قزو ین و قم تدوین شده است . تجزیه و تحل یل عامل ی گو یه ها نشان م ی دهد که گو یههای مربوط به اعتماد بین شخص ی در یک عامل جمع شده و با هم همبستگ ی بالا یی دارند و گو یه های مربوط به اعتماد بهگروه ها و اصناف اجتماعی مختلف و رسانه به عنوان عامل دوم از هم همبستگ ی بالا یی برخوردارند و به ای ن تر تی ب م یتوان از اعتماد بین شخص ی تحت عنوان عامل "اعتماد به گروهها ی خود ی" و گروه دوم تحت عنوان "اعتماد به گروهها یغیرخودی" یاد کرد . م یانگین م یزان اعتماد به گروه اول به مراتب بیشتر از گروه دوم است. با توجه به نتیجه رگرسیونی، ١٠0 بیشترین / متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی )، متغیر فضای مناسب اخلاق عمومی با ضریب تاثیر ٢٥0 در ردیف دوم قرار دارد و / تاثیر بر اعتماد اجتماعی را داشته است و پس از آن متغیر احساس امنیت اجتماعی با ٢٤،0/ 0 ، روحیه نوع دوستی با 2 1 / 0، پایبندی دینی با ١٢ / 0 و رضایت اجتماعی با ١٦ / متغیر های انسجام اجتماعی با ١٨0 در مراتب بعدی قرار گرفته اند. اما نتیجه بررسی نشا ن داده است متغیر های؛ پایگاه اقتصادی و / مقبولیت اجتماعی با ٠٨اجتماعی، بیگانگی اجتماعی و احساس محرومیت ضریب تاثیر معکوس بر متغیر اعتماد اجتماعی داشته اند ب ه عبارتی با0 کاهش یافت هاست. / افزایش هر واحد از سه متغیر اخیر در پاسخگویان، میزان اعتماد اجتماعی به مقدار ٠٥

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Affecting Factors on Civilians' Social Trust

چکیده [English]

JAbstract:Trust is one of the main variables of social capital which is studied in the framework of social order. Trustaspects get changed according to social change. Nowadays with change in society, aspects and circle of trustare no longer confined to family members and local communities. The level of social trust is defined inrelation to different organizations, foundations and occupations. Accordingly in order to gain trust there existsome requirements that organizations have to meet. Among these requirements are honesty, efficiency andmoving towards realizing public aims. The present paper is done on the basis of surveys carried out in thefield of social trust in Tehran, Qazvin, and Qom. Factor analysis of items shows that items of interpersonaltrust are gathered under one factor and have a high correlation. As a second factor items related to trustinggroups, social occupations and media have a high correlation. Therefore interpersonal trust can be termed"trusting familiar groups" and the other group can be termed "trusting unfamiliar groups". The average levelof trust on the first group is by far higher than the second group.Regards to ,regrestion result 10 influence independent variation on dependent variation ,(social trust)The variation of appropriate located general molarity with affected coefficient 0/25 has been the mostinfluence on social trust and then the variation of social security feeling with 0/24 is located second rankingthe variations of social solidarity with 0/18 social satisfaction 0/16,religious loyality ,altruism mentality with0/12,social acceptability with 0/08 are located next ranking .But the result of studying is shown ,the variation of social and economic base ,social alienation anddisappointment feeling had been inverted coefficient effect to the variation of social trust .Namely,with increasing very unit of recently 3variation responders , rang of social trust had been reduced inamount of 0/05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Social Trust
  • interpersonal trust
  • Extended trust
  • Social Capital
  • Social Satisfaction
  • social