توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

چکیدهبه منظور بررس ی توز یع و ساختار طبقا تی شهر اصفهان و آثار اجتماع ی آن ،تحق یق حاضر در م یان خانوارها ی ساکن شهراصفهان به عمل آمده است .برای تع یین حجم نمونه ،آخر ین تقس یم بند ی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه ب ود در نظرگرفته شد و از م یان خانوارها ی ساکن در این مناطق ، بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .کهالبته بر ای جلوگ یری از خطاها ی حاصله ۴۳۲ خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد .جهت سنجش متغ یرها یموجود در فرض یات ،از پرسشنامه که به ص ورت سؤالات بسته و نیمه باز مطرح شده بودند استفاده گرد ید. بعد از جمع آوریاطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی آنها از چهار فرض تحقیق ، همگی مور تأیید قرار گرفته و به اثبات رسیدند.نتیجه کل تحق یق نشان م یدهد ، مناطق مختلف شهر اصفهان دار ای ساختار طبقا تی متفاو تی است و روابط ازدواج ی ب ینمناطق متأثر از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آن مناطق می باشد.بر اساس نتا یج تحق یق ، رابطه معنا دار ی بین ساختار فرهنگ ی اجتماع ی و ساختار جغرا فیایی اصفهان وجود ندارد بهعبارت د یگر اقشار مختلف فرهنگ ی و اجتماع ی شهر اص فهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند .داده های تحقیق در کل ای نفرضیه را تأ یید م ی کند که افراد قشرها ی متفاوت اجتماع ی ، هر کدام بر حسب ارزشگذار یها ،عقا ی د و ای ستارها ، تفاوتمحسوسی از لحاظ روابط اجتماع ی دارند . و در واقع روابط اجتماع ی افراد بر حسب پا یگاه اقتصاد ی اجتماع ی که دارندتفاوت پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Class Distrbution and Stracture of Isfahan City and Its Effects

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Shahnoshi 1
  • Narges Rezaei 2
1 Assistant Professor Department of Social Sciences Islamic Azad University Dehaghan
2 M.A., Student
چکیده [English]

AbstractFor studying of the distribution of social class structure of Isfahan and its social effects, this research hasbeen done.The determined household sample is432 based on the latest Isfahan census.The tools of gathering data is a questionnaire with closed and semi closed questions.The results indicated that the districts of Isfahan have different class structure, and the marriage relations areaffected by socio- economic status of house holds.Other hypothesis indicated there is no meaningful relation between socio-economic and geographic structurein the Isfahan districts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Class distribution
  • social relation
  • social status
  • class
  • Social Structure
  • marriage