بررسی نقش عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 استادیار گروه جامعه شناسی جهاد دانشگاهی واحد آذربابجان شرقی

چکیده

خلاصهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریزصورت گرفته است.روش تحقیق: در یک پژوهش پیمایشی، ۳۹۵ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشهای چند انتخاب شد. داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین‐،t-test ، انحراف معیار ، فراوانی‐ درصد) و ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیونمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ANOVA تحلیل واریانسیافته ها: نتایج نشان داد بین متغیرهای سطح شهروندی، نگرش دینی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی‐ اقتصادی، فقرفرهنگی، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، سن، شغل با اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Cultural and Social Factor’s Role in Social Trust of Tabriz Citizens

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Ghoreshi 1
  • Kamran Sedaghat 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology Azarbaijan University of Tabriat Moallem
2 Assistant Professor , Department of Sociology University of East Azerbaijan Unit
چکیده [English]

AbstractObjectives: Social trust is a crucial issue that today’s societies are encountered, and one of important factorsof Social survival. Present study aimed to determine the role of socio-cultrual factors in creation of socialtrust in Tabriz Citizens.Method: In a pilot study, 395 of Tabriz citizens with age of over 18 years-old were randomly selected. Thedata were gathered by a questionnaire , and been analyses descriptively and by using pearson and spearmancorrelation tests, t-test, regression, and ANOVA variance analysis.Results and Conclusion: Findings of this study showed a significant correlation between citizenship level,religious attitude, social participation, socio-economic status, cultural poverty, gender, marital status,education, age, and job in one hand and social trust in other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social trust
  • Socio-Economic status
  • Religious Attitude
  • Cultural Poverty
  • Social Participation
  • socio
  • economic status