بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

 چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر،شناسایی وضعیت بهداشت محیط مدارس ومیزان انطباق آن وضعیت با استاندارد های ملیمدارس بوده که ازجنبه های متعدد همانند :وضعیت ایمنی,وضعیت کارگاه هاوآزمایشگاه ها،وضعیت بوفه هاومحوطه ها،وضعیتسرویس های بهداشتی و ... به مقوله بهداشت محیط مدارس پرداخته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی استکه ازطریق مشاهده مستقیم و به صورت تمام شماری ,به ثبت مقولات ازمدارس پرداخته است .کنکاش درمدارس موردمطالعه ,براساس چک لیست های طرح شده ،منجربه نتایجی گردیده که برخی ازمهمترین آنها عبارتند از:۵۳ درصد رامدارس راهنمایی / ۴۱ درصدراپسرانه، ۴۴ / ۵۸ درصد مدارس مورد مطالعه را مدارس دخترانه ، ۶۶ /۳۳ ‐۸۷ درصدرامدارس دوزمانه تشکیل می دهند. / ۱۲ درصدرایک زمانه و ۸۷ / ۴۶ درصدرامقطع دبیرستان، ۱۲ /۵۵،‐ براساس ابعاد و شاخص های بهداشت محیط مدارس ,متوسط میزان تطابق مجموعه ابعاد بهداشت محیط مدارسبااستانداردهای ملی مدارس (مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران , ۱۳۸۲ وآیین نامه بهداشت محیط۴۵ درصد می باشد .بطوریکه ترتیب میانگین تطابق شاخص های موردبررسی بااستانداردها ی مل ی مدارس , /۰۴,( مدارس, ۱۳۸۴ازبالاترین به پایین ترین حد,عبارتند از:( ‐ وضعیت دفع فاضلاب وزباله ( ۱۰۰(۵۵/ ‐ وضعیت محوطه ( ۳۸(۴۳/ ‐ وضعیت کارگاه وآزمایشگاه ( ۹۵(۳۸/ ‐ وضعیت سرویس های بهداشتی(توالت) ودستشوئی وآبخوری ( ۴۳(۳۷/ ‐ وضعیت ایمنی ( ۳۷(۳۷/ ‐ وضعیت کلاس ها ( ۱۳(۳/ ‐ وضعیت بوفه ( ۰۴

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The survey of School Circumference Hygiene in Area 2 Arak City and that’s

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ganji 1
  • Ali Hashemianfar 2
2 Assistant Professor the University of Isfahan
چکیده [English]

AbstractThe main goal of present research study condition of school circumference hygiene and that’s conformitywith national standard like: security, workshop and laberatory, buffet, enclosure, w.c, w.b,…the methodresearch is description and cross sectional that to register category data with diverts observation and censusand complete enumeration. There are many research results:- 58.33 percent of population is fit for girls' school and 41.66 percent is fit for son.53.44 percent is highschool and 46.55 percent is middle school.12.12 percent is one time school and 87.87 percent is two timesschool.- According to dimensions and indicators school circumference hygiene standard, average conformity in thisresearch is 45.04 percent and arrangement that conformity from up to down average conformity is:- The condition of repulse of sewage and rubbish is 100 percent.- The condition of enclosure is 55.38.- The condition of workshop and laboratory is 43.95- The condition of W.C, W.B and drinking cup is 38.43- The condition of security is 37.37- The condition of class is 37.13- The condition of buffet is 3.04

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: School circumference hygiene
  • National standard
  • The condition of security
  • The condition of