فرا تحلیل مطالعات انجام شده در حوزه مسایل اجتماعی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

طرح مساله: موضوع مسایل اجتماعی در دو دهه اخیر در محافل علمی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در این راستاشناخت آن نیازمند تعمق و همفکری صاحبنظران می باشد ، فرا تحلیل مطالعات انجام شده می تواند به شناخت مسایلاجتماعی در ایران یاری رساند.روش: روش تحقیق این پژوهش کیفی و از نوع فرا تحلیل می باشد. این روش به معنای تحلیل تحلیل ها است و مهمترینروش برای خلاصه سازی تحقیقات گذشته است.یافته ها: مساله اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین مساله حال حاضر در جامعه ایران است و رویکردبی سازمانی اجتماعی مهمترین رویکرد نظری است که محققان از آن برای تبیین مسایل اجتماعی ایران استفاده کرده اندنتایج: با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن مسایل اجتماعی ایران،شناخت این حوزه نیازمند همفکری و هم پژوهیمحققان است و رویکرد نظری بی سازمانی اجتماعی از نظر نویسندگان مقالات تحلیل شده، رویکرد مناسبی برای شناختو تبین مسایل اجتماعی در ایران است همچنین توصیفی و غیرتبیینی بودن و بی توجهی به مبانی و مباحث نظری، بیتوجهی به فعالیت های پژوهشی میدانی و تجربی و ارائه راهکارهای غیر عملی از مهمترین ویژگیهای مقالات مورد مطالعهمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta- analysis of carried out studies in the field of Iranian of social problems

نویسندگان [English]

  • Saeid Moeidfar 1
  • Satar Parvin 2
1 Associate professor , Department of Social Sciences University of Tehran
2 PhD student in sociology
چکیده [English]

Objectives: The study of social problems in Iranian scientific communities has been the center of attentionin the past two decades. Understanding these problems needs contemplation and consultation with scholars.The meta-analysis of studies can help to recognize social problems in Iran.Method: in this study, the method of research is qualitative meta- analysis. This method is to analysis studiesFindings: unemployment of university graduates is the most important problem in Iranian society. Theperspective of social disorganization is the most important theorical perspective that has been used forexplanation of social problems in Iran.Results: considering the complex and multidimential social problems in Iranian society, understanding ofthese problems needs contemplation of scholar. theorical perspective of social disorganization from theviewpoint of authors of analyzed articles is the suitable perspective to find out and explain social problems inIran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: meta
  • Keywords: meta-analysis
  • analysis
  • Social Problems
  • social disorganization
  • employment
  • youth problem