« جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهنقدجامعه شناختی ١ آثار ادبی، روشی است که به تحقیق و بررسی درباره طبقات مختلف جامعه و طرز رفتارها ودر این شیوه نقد،اثر ادبی ازاین دیدگاه » . کنشهای متفاوت و متشابه ساختارهای اجتماعی در دوره معینی از تاریخ می پردازدکه اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه ای زنده و جدایی ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد. بنابراینمنتقد به دقت از زمان و مکانی که نویسنده در آن زیسته و اثر ادبی در آن بوجود آمده، آگاهی کامل به دست می آورد، تا« بتواند اثر را به منزله واکنش روحیه هنرمند نسبت به جامعه و برداشت های او از محیط مورد مطالعه قرار دهد.( (میرصادقی، ۲۶۷،۱۳۷۷چنین نقدی قادرست از » . اهمیت نقد جامعه شناختی، در تفسیر و تبیین مشخصات جامعه شناختی یک دوره استطریق کمک به خواننده و آگاهاندن او که چرا پاره ای خطاها از مشخصات آثار ادبی عصر معینی است، بر معلومات ویبیفزاید‐حتی می تواند ماهیت چنین خطاها را تبیین کند،اگر چه پی بردن به خطا بودن آنها فقط با تکیه بر معیارهای ادبی.(۱۳۶۹ ، دیچز، ۵۵۲ ) « محض صورت می گیردمحمود دولت آبادی به شهادت آثارش یکی از توانا ترین داستان نویسان امروز ایران است. وی با انتشار رمان "جایخالی سلوچ" توانست جایگاه خود را در میان نویسندگان برجسته ادبیات داستانی تثبیت کند. تنوع و تعدد شاخصه هایمثبت زبانی و ادبی دولت آبادی در این اثر با مضامینی از جمله فقر و گرسنگی، مناسبات زناشویی در شرایط نابسامان اجتماعی، مصائب پایان ناپذیر مردم ستم دیده و رنج کشیده روستایی، اصلاحات ارضی و تقابل سنت و تجدد، همراه شدهو در مجموع ستون فقرات هنر نویسندگی وی را تشکیل داده است.رابطه میان آفرینش ادبی و اوضاع « جای خالی سلوچ » نگارندگان این نوشتار برآنند تا با بررسی جامعه شناختی رماناحوال اجتماعی و تاریخی نویسنده را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند و راهگشای نوعی نگرش تازه در برخورد هنری وعلمی با یک اثر ادبی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological Criticism “Jaye Khaliye Solooch”Novel

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nasr Isfahaani 1
  • Milad Shamei 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, the University of Isfahan
2 M.A. Student of Persian Language and Literature , the University of Isfahan
چکیده [English]

AbstractSociological criticism is method that proceed research and study society several division and differentor homonym treatments style structure society in signal period in history. herein criticism style, worksevaluate hence point of view that society and artist correspond live and inseparable mid.indeed critic learncompeletly from time and place that writer lived, until can studied works because of artist moral reflex intosociety and its idea from outside.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sociological criticism
  • Society problems
  • Jaye khaly solooch
  • Mahmood dolat abaadi